Vodič za modernu arhitekturu Bosne i Hercegovine 1918-1985 / Guide to modern architecture of Bosnia and Herzegovina 1918-1985
 • 2022-05-04
 • U toku posljednje dvije decenije istraživački rad i publikacije na temu međuratne i poslijeratne moderne arhitekture Bosne i Hercegovine su bili oskudni. Istovremeno, popularnost jugoslovenske moderne arhitekture (uključujući bosnasko-hercegovački segment tog izgrađenog naslijeđa) je rasla u globalnoj arhitektonskoj i popularnoj kulturi. Ove okolnosti traže jedan novi, integralni osvrt na bosansko-hercegovačku modernu arhitekturu, koji bi bio baza i stimulacija za daljnji detaljni istraživački rad o pojednačnim ostvarenjima i autorima.

  DocomomoBH zato pristupa izradi Vodiča za modernu arhitekturu Bosne i Hercegovine 1918-1985 – knjige koja bi kroz kratke tekstove o ključnim djelima, raznovrsnu primarnu vizualnu građu i savremenu dokumentarnu fotografiju prikazala bogatsvo modernog arhitektonskog naslijeđa nastalog u periodu od 1918. do 1985. godine. Za razliku od oskudnih postojećih monografija o bosansko-hercegovačkoj modernoj arhitekturi koje nose snažan autorski pečat (poput one Ivana Štrausa iz 1998. godine), Vodič će se osloniti na pluralizam specijaliziranih autoskih uvida u djela bosansko-hercegovačke moderne arhitekture, izgrađene na osnovu dugogodišnjeg posvećenog terenskog i arhivskog istraživačkog rada većeg broja autora.

  Ovako nastao uređeni zbornik bi trebao:

  -služiti kao štivo iz opšte kulture za građane BiH i turiste u BiH;
  -obogatiti postojeće i inspirisati nove turističke rute u BiH;
  -početi popunjavati prazninu u akademskoj literaturi iz oblasti istorije moderne arhitekture i istorije moderne umjetnosti u BiH;
  -služiti kao okosnica građanskog identiteta BiH.

   


   

  In the course of the last two decades, research and publications dedicated to the inter-war and post-Second World War modern architecture of Bosnia and Herzegovina have been scarce. At the same time, the popularity of Yugoslav modern architecture (including the Bosnian-Herzegovinian segment of this built heritage) has been growing in both global architecture and popular culture. These circumstances are demanding a new, integral review of Bosnian-Herzegovinian modern architecture, which could serve as a basis and an incentive for further detailed research of singular works and authors.

  It is for this reason that DocomomoBH has undertaken a production of the Guide to modern architecture of Bosnia and Herzegovina 1918-1985 , a book that would, through crisp texts about key works, diverse primary visual materials and contemporary architectural photography, showcase the richness of modern architectural heritage created in the period between 1918 and 1985. In contrast to sparse existing monographs about Bosnian-Herzegovinian modern architecture that bear strong imprint of a singular reviewer’s stance (such as the one published by Ivan Štraus in 1998), this Guide will lean on plurality of specialized authors whose insights into the works of Bosnian-Herzegovinian modernism are based on the long-term dedicated field and archival research.

  The thus created and edited volume is meant to:

  -serve as reference in popular culture for Bosnian-Herzegovinian citizens and tourists;
  -enrich the existing and inspire new touristic routes in B&H;
  -start to fill in the gap in the academic literature in the realm of the history of modern architecture and history of modern art in B&H;
  -serve as a backbone for the civic identity of B&H.

  Podijeli

  Iz arhive