ScanLAB radionica DA 2018: Poziv za prijave
 • 2018-04-19

 • Dani arhitekture Sarajevo, uz podršku British Council-a kroz fond bijenala i festivala svog odjela ‘Arhitektura, dizajn i moda’, pozivaju studente arhitekture i dizajna iz regije bivše Jugoslavije da se prijave na predstojeću radionicu ‘Sarajevo i Opsada: Između Okupacije i Slobode’, koju vode nagrađivani studiji ScanLAB Projects (UK) i Projekt V Arhitektura (UK/BiH). Trodnevna studentska radionica će se održati između 22. i 24. Maja 2018 godine, te biti prezentovana na Danima arhitekture 2018. Radionica će omogućiti studentima jedinstvenu praktičnu priliku za arhitektonska istraživanja na historijski značajnim lokacijama u Sarajevu, koristeći tehnologije 3D skeniranja za izradu kratkih filmove tokom radionice.

  Više informacija o radionici na web stranici Dana Arhitekture Sarajevo.

  Rok za prijavu je 27.04.2018, i pozivamo sve studente da se prijave na ovu fenomenalnu priliku za istraživanje i učenje novih vještina od svjetskih eksperata. Detaljan opis načina prijave prenosimo od organizatora na engleskom jeziku koji će biti i jezik radionice:

  Autor: Project V Architecture

   

  Sarajevo i Opsada:  Između okupacije i slobode

  ScanLAB Projects su vodeći svjetski kreativni digitalni studio iz Velike Britanije koji “digitaliziraju svijet pretvarajući privremene trenutke i prostore u primamljivo stalno iskustvo, slike i film” kroz ‘točno izmjerene, lijepo obojane digitalne replike zgrada, krajolika, objekata i događaje’.”

  Ova radionica će podrazumijevati istraživanje 12 povijesno osporavanih lokaliteta povezanih s sarajevskom opsadom i njegovim poslijeratnim naslijeđem korištenjem 3D scanning tehnologija. Nove digitalizirane perspektive lokaliteta u gradu mogle bi dovesti do otvaranja novih vrsta foruma za raspravu o povijesti u Sarajevu.

  Ova saradnja dolazi u vremenu brzog neregulisanog urbanog razvoja kada se Sarajevo trudi da snimi i sačuva svoje objekte kulturno-historijskog naslijeđa, kao i dokaze o ratnim oštećenjima i opsadi, kojima prijeti zaborav.

  Radionica će učesnicima pružiti jedinstvenu priliku da nauče najsavremenije tehnike digitalnog skeniranja i arhitektonske prezentacije i animacije radeći na specifičnim lokacijama. Radionica će uključivati korištenje 3D skenera za bilježenje određenih trenutaka na lokaciji i kreiranje slika i kratkih filmova iz skeniranih podataka tokom 3 dana trajanja.
  Aktivnosti će uključivati 3D skeniranje lokacije, a istovremeno će istraživati i druge metode prikupljanja vizuelnih dokaza o lokalitetima i događajima koji se odnose na njih, a koji bi se mogli kombinirati kako bi prostorno rekonstruisali svoje složene i višeslojne historije.

  Proizvod radionice će biti serija kratkih filmova koji su taj proces i lokaciju uspjeli digitalizirati i na taj način učiniti “besmrtnom” uz milimetarsku tačnost, ostavljajući materijalni dokaz lokacije u “neprolaznom” digitalnom području. Svaki učesnik u radionici će stvoriti vlastiti pojedinačni film koji može postati dio njihovog portfolia.
  Također će biti organizovan forum u sklopu kojega će se distribuirati estetski proizvod radionice i razgovarati o njegovom sadržaju u vezi sa opsadom Sarajeva i efektima koje je ostavila na posljeratnu memorijalizaciju i obnavljanje grada. Ove lokacije će se posmatrati kao pojedinačni slučajevi, ali i kao sastavni dio tekućeg istraživačkog projekta Project V Architecture – ‘Living Memories’, koji ima za cilj informisanje javnog diskursa i urbanističkog planiranja kroz nove oblike memorijalizacije i konzervacije u Sarajevu.

  Studenti svih godina Arhitektonskih fakulteta u regionu pozvani su da se prijave. Specifično, pozvani su studenti treće godine prvog ciklusa ili master ciklusa, ali će se u razmatranje uzeti studenti prve i druge godine sa snažnim digitalnim vještinama. Radionica će se održati na engleskom jeziku, tako da se očekuje da svi učesnici radionice govore engleski jezik.

  Radionica je otvorena za 12 učesnika od kojih će svako naučiti kako skenirati lokaciju, a zatim kako te skenirane podatke iskoristiti i napraviti predivnu animaciju iz nje, na način na koji to ScanLAB čini. Radionica će se održati u periodu od 22.05.18 do 24.05.18 u Sarajevu. Za učesnike koji nisu iz Sarajeva, Dani arhitekture će organizirati grupni smještaj, međutim troškovi putovanja nisu pokriveni.

  Da biste se prijavili pošaljite sljedeće (ne više od 5 mb) na info@projectv-arch.com što je prije moguće, a najkasnije do petka 27.04.18. Sve prijave moraju biti na engleskom jeziku – međutim, svi komentari ili opisi unutar portfolia mogu biti na njihovom izvornom jeziku.

  – CV sa listom softverskih vještina i nivoa stručnosti (prije radionice nije potrebno posebno znanje o skeniranju ili animaciji)

  – Motivaciono pismo (ne više od 300 riječi)

  – Mali pojedinačni A3 portfolio (pdf) koji prikazuje primjere vašeg rada

  Ako imate dodatnih pitanja o aplikaciji ili radionici, pošaljite svoj upit na info@projectv-arch.com


  Sarajevo and the Siege: 

  Between occupation and freedom

   

  Days of Architecture Sarajevo in collaboration with ScanLAB Projects (UK) and Project V Architecture (UK/BiH) supported by the British Council, invite participants to apply for their upcoming workshop ‘Sarajevo and the Siege:  Between occupation and freedom’. As part of the Days of Architecture 2018 Festival.

  ScanLAB Projects are a world-leading creative digital studio from the UK – who ‘digitise the world, transforming temporary moments and spaces into compelling permanent experiences, images and film’ capturing ‘precisely measured, beautifully coloured digital replicas of buildings, landscapes, objects and events.’

  This workshop will involve architectural investigations of 12 historically contested sites related to The Siege of Sarajevo and its post-war legacy using 3D Scanning technologies.  These new digitalised perspectives of sites in the city could lead to opening up new types of forums for discussing history in Sarajevo. This collaboration, comes at a time of rapid unregulated urban development when Sarajevo struggles to record and preserve its heritage listed buildings, and evidence of war damage and occupation from the The Siege, which are under threat of erasure. 

  The workshop will give invited participants a unique hands-on opportunity to learn cutting edge digital scanning and architectural representation and animation techniques while working on specific sites of investigation. The workshop will involve using 3D scanners to frame particular moments on sites and making images and short films from the scan data over a course of 3 days. The activities will include 3D scanning parts of this site, whilst also exploring other methods of gathering visual evidence of sites and events related to them that could be combined to spatially reconstruct their complex and multilayered histories.

  The product of the workshop will be a series of short films that have that process and the site ‘immortalised’ into the digital world, which is scanned to millimetre accuracy, placing the material evidence of the site into a ‘permanent’ digital realm.  Each student involved in the workshop will create their own individual film which can then become part of their portfolio.

  We will also provide a forum within which to disseminate the aesthetic product of the workshop and discuss its content in relation to the Siege of Sarajevo and the effects of its legacy on post-war memorialisation and the redevelopment of the city.

  These sites will be viewed as both individual cases and as a component of Project V Architecture’s ongoing research project ‘Living Memorials’, which aims to inform public discourse and urban planning around new forms of memorialisation and conservation in Sarajevo.

  Students enrolled in any University level Architecture course in the Region are invited to submit an application.  We are specifically looking for students in the 3rd year or Masters level but will look at applications from 1st and 2nd year students with strong digital skills. The workshop will take place in English language so all participants must be proficient in English.

  There will be 12 students at the workshop and each one will learn how to scan a site, and then how to take that scan data and make a beautiful animation from it, in the manner of ScanLAB’s work.  If you missed the Nights of Architecture event introducing their work you can find more here.   

  The workshop will take place between 22.05.18 – 24.05.18 and involve 3 full days working collaboratively together in Sarajevo.  For anyone travelling from outside Sarajevo, Days of Architecture will arrange group accommodation, however, your travel will have to be covered by yourselves.

  To apply please send the following (no more than 5mb) to info@projectv-arch.com

  as soon as possible and no later than Friday 27.04.18. All submissions must be in English – however, any annotations or descriptions within the portfolio can be in their original language.

   

  • CV with List of software skills and level of proficiency (no specific scanning or animation programme knowledge is required prior to the workshop)
  • Expression of interest (no longer than 300 words)
  • Small single A3 portfolio (pdf) showing examples of your work

   

  If you have any further questions about the application or workshop please contact info@projectv-arch.com and we will endeavour to get back to you.

   


  Datum objavljivanja: 19.04.2018.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.

  Podijeli

  Iz arhive