KURS: PROSTORNA ANALIZA I GIS TEHNIKE
 • 2018-12-24
 • Asocijacija arhitekata BiH u januaru 2019 u prostorijama AABH HUB-a organizuje kurs obuke iz softvera GIS (Geographic Information Systems), najpoznatijeg alata za skupljanje, mapiranje, te grafičku analizu i obradu prostornih podataka. Kurs je osmišljen na način da osposobi polaznike za rad sa GIS tehnikama u cilju samostalnog rada na projektima, te razumjevanja logike programa kako bi polaznici dalje unaprijediili svoja znanja i mogli praviti promišljene prostorne analize koristeći baze podataka.
  Više o upotrebi GIS softvera u nastajanju savremnih analiza i rješenja u urbanom planiranju možete pogledati kroz predavanje ETH ZuricH.
  Sa sve većim razvojem i potražnjom na domaćem i internacionalnom tržištu za obradama podataka i njihovoj interpretaciji, GIS je jako značajan alat obrade podataka.
  Kurs je prilagođen svim potrebama korištenja ovog softvera za urbaniste, arhitekte, studente arhitekture, građevinske inženjere, te za cilj ima da pruži osnove u obrazovanju stvaranja prostornih analiza i nacrta koristeći ovaj vrlo koristan alat.
  Ova obuka za početnike iz GIS-a podrazumjeva ciklus od 20 časova (45 minuta) koji su organizovani u blok od dva časa (pokazna vježba-praktična vježba) sa pauzom od 15 min. Časovi će se održavati dva puta sedmično (ponedjeljak, srijeda), sa početkom u 17:30 i završetkom u 19:15 sati, gdje je ukupno trajanje kursa (bez odgoda u slučaju praznika): 5 sedmica.

  Vaše prijave možete izvršiti preko linka.
  Krajnji rok za prijavu na prvi ciklus kursa je 21/01/2018. godine.
  Instruktor obuke: Vedad Viteškić

  Kurs počinje 22/01/2019 te traje do 22/02/2019.

  U odgovoru na prijavu svaki prijavljeni polaznik će dobiti podatke o načinu plaćanja i dodatne informacije u vezi pripreme za kurs, kao što su download linkovi edukacijske verzije softvera, tehničke informacije i upute za instalaciju.

  Cilj kursa:
  Sticanje osnovnih znanja u korištenju GIS alata, za arhitekte, građevinske inženjere i urbaniste. Kurs je namijenjen početnicima, a sadržaj nastave je ustanovljen, kako prema postojećim certificiranim kursevima, tako i prema empirijski utvrđenim potrebama kandidata za izradu projektne dokumentacije.
  Ciljna skupina:
  Studenti arhitekture, arhitekti, urbanisti, građevinski inženjeri i tehničari

  Preduvjeti za pohađanje kursa:
  Posjedovanje ličnog računara.

  Očekivani ishod učenja:
  • Sposobnost polaznika da analizira podatke, izradi mapu i vlada kompletnim GIS projektom
  • Osnove kartografskog mapiranja i vizualizacije
  • Osnove kreiranje geodatabaza
  • Osnove izrade mapa i layout-a
  • Izvršavati procese prostornih analiza sa metodama prikupljanja podataka

  Tematske jedinice:
  • Fundamentalne informacije o GIS tehnologiji, upoznavanje sa interface-om
  • Kako započeti sa projektom, prikupiti podatake i odgovoriti na zadatke putem prostornih analiza
  • Data modeli i formati, strukture (vektor i raster)
  • Manipulacija sa geodatabazama, kreiranje baze podataka, pohranjivanje atributivnih tabela podataka, share-ovanje i organizacija podataka, analize i razumijevanja kvalitetnih podataka,
  • Ubacivanje Layer-a u osnovni prikaz mape, višestruke koristi kroz manipulisanje layer-ima, klasifikacija u logičke grupe, simbologija i vizualizacija, problematika razmjere u osnovnom okviru
  • Editovanje vektorskih podataka kroz digitalizaciju, projekcije i transformacije vektora, koordinatni sistem
  • Alati za prostorne analize, inicijalno ekstraktovanje i reorganizacija podataka u kvalitetno analizirane mape
  • Osnovno razumijevanje rastera
  • Web mape, open source dana, 3D mapiranje
  • Priprema layouta, exportovanje mapa u različite formate slike, printanje mapa

  Napomena:
  Po završetku kursa polaznik dobija uvjerenje o odslušanom kursu, potpisanom od strane AABiH i instruktora. Uvjet za sticanje uvjerenja, pored izmirenih obaveza je i prisustvo na 2/3 trajanja nastave, te prikazati primjenu usvojenog znanja na specifičnim zadacima.
  Instruktor zadržava pravo na djelomičnoj promjeni strukture plana i programa kursa.

  CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima
  Cijene paketa su rađene za 10 polaznika, što predstavlja maksimalan broj polaznika u grupi. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, AABH zadržava pravo na pomjeranje termina kursa u drugi nastavni ciklus.
  Tri su cjenovna paketa:

  SUPER PAKET: 390 KM – Članovi AABH i studenti
  SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:
  Studenti
  Samofinansirajući Članovi AABH

  SREDNJI PAKET: 430 KM – Polaznici koji nisu članovi AABH
  SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABH.

  OSNOVNI PAKET: 470 KM – Business paket
  OSNOVNI PAKET za prijavu na kurs obuke je namijenjen pravnim licima koji uplaćuju kurs za 1 ili više svojih zaposlenika, a koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABH.

  Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

  Svaki paket je moguće platiti u ratama, gdje se prva polovina iznosa plaća sa početkom kursa, a druga u zadnjoj sedmici pohađanja kursa.
  CIJENA ZA AKTIVNE ČLANOVE AABH (AKTIVAN STATUS ČLANSTVA U POSLJEDNJA 3 MJESECA) IZNOSI 290 KM.

  Podijeli

  Iz arhive