KURS: AUTODESK REVIT ZA POČETNIKE U SARAJEVU
Datum: 09.03.- 15.04.2020.
Vrijeme: 18:30 - 20:15
Mjesto: AABH Creative HUB, Alipašina 2
Trener: Iskra Leko
Cijena: 430 KM super paket, 465 KM srednji paket, 510 osnovni paket
Status: Neaktivna

Obuka je završena!

Asocijacija arhitekata BiH u suradnji sa BIM Studio Spark organizuje obuku iz softvera Autodesk Revit za arhitekte, studente arhitekture i građevinske inženjere.

Otvoren je poziv za početnički kurs u terminu 09.03.- 15.04.2020Krajnji rok za prijavu na prvi ciklus kursa je 06.03.2020.

Kurs za početnike iz softvera Autodesk Revit podrazumjeva ciklus od 24 časa (45 minuta). Časovi su organizirani u dva sedmična termina kao blok od dva časa (pokazna vježba-praktična vježba) sa pauzom od 15 min. Ukupno trajanje kursa (bez odgoda u slučaju praznika): 6 sedmica.

Svi termini nastavnih blokova počinju u 18:30 i traju do 20:15 sati, utorkom i četvrtkom u prvom ciklusu i ponedjeljkom i srijedom u drugom ciklusu u prostorijama AABH HUB-a, Alipašina 2. Ovisno od broja prijavljenih polaznika, moguća je reorganizacija termina.

Početnički kurs je osmišljen na način da osposobi polaznike za rad u Revitu na način da budu u stanju uspješno izraditi projektnu dokumentaciju i razumjeti logiku programa kako bi bili u stanju sami unaprijediti svoja znanja.

U odgovoru na prijavu će svaki prijavljeni polaznik dobiti podatke o načinu plaćanja i dodatne informacije u vezi pripreme za kurs, kao što su download linkovi edukacijske verzije softvera, tehničke informacije i upute za uspješnu instalaciju, te link za pristup zatvorenoj grupi na facebooku namijenjenu svim polaznicma. Grupa predstavlja platformu za komunikaciju sa polaznicima, kao i trajni servis i pomoć svim polaznicima u praktičnom radu i nakon okončanja kursa kako bi što efikasnije upotpunili svoja znanja i vještine.

Ovaj kurs za početnike je sastavni dio BIM obuke od 1+3 modula koju organizira AABiH kroz program Prilika Plus, u okviru kojeg je, prema DACUM metodi izrađen i sa uspješno provedenom validacijom usvojen nastavni plan i program. Početni kurs u okviru kompletne BIM obuke predstavlja startni modul za sve one koji žele postati BIM koordinatori ili BIM menadžeri. O sadržaju napredne BIM obuke u 3 modula će uskoro biti više informacija.

U odnosu na Autodesk Revit program za obuku certificiranog Autodesk Revit Usera, plan i program kursa kojeg organizira AABiH obezbjeđuje i više tematskih jedinica, što znači da nakon kraćeg vremena praktične primjene stečenih vještina i znanja, polaznici bi trebali biti u stanju položiti ispit za certificiranog Autodesk Revit Usera. Na ovom linku se možete upoznati sa mogućnostima certifikacije kod autoriziranog Autodesk certifikacijskog centra u BiH.

Instruktori obuke za početnike su Hasnija Kazić, Poplata Ilhana i Iskra Leko, kroz Prilika Plus program obučeni treneri za implementaciju andragoške nastave i Autodesk Revit Certfied Professionals.

Cilj kursa

Sticanje osnovnih znanja u korištenju BIM alata, Autodesk Revit, za arhitekte i građevinske inženjere. Kurs je namijenjen početnicima, a sadržaj nastave je ustanovljen, kako prema postojećim certificiranim kursevima, tako i prema empirijski utvrđenim potrebama kandidata za izradu projektne dokumentacije.

Ciljna skupina

Studenti arhitekture, arhitekti, građevinski inženjeri i tehničari.

Preduvjeti za pohađanje kursa:

Posjedovanje prenosnog računara.

Očekivani ishod učenja:

– Sposobnost polaznika da izradi kompletan BIM model u Autodesk Revit softveru.
– Osnove izrade topografije
– Osnove izrade i grafičke obrade projektne dokumentacije
– Osnove izrade specifikacija i tabelarnih prikaza količina

Tematske jedinice:

Osnovne Informacije O BIM Tehnologiji; Upoznavanje Sa Interfejsom; Početne Postavke Projekta
Insertovanje CAD Podloge; Postavka Rastera I Nivoa, Kreiranje Vertikalnih I Horizontalnih Projekcija
Zidovi – Kreiranje, Uređivanje, Manipulacija
Međuspratna Konstrukcija – Kreiranje, Uređivanje, Manipulacija
Strukturalni Elementi Objekta, Stubovi, Grede, Temelji – Kreiranje, Uređivanje, Manipulacija
Curtain Walls, Prozori, Vrata, Ograde – Kreiranje, Uređivanje, Manipulacija
Krovovi I Beam System– Kreiranje, Uređivanje, Manipulacija
Vertikalne Komunikacije, (Stepeništa, Rampe I Ploče U Nagibu) – Kreiranje, Uređivanje, Manipulacija
Osnove Korištenja Family Objekata I Kreiranje Model-In-Placekomponenti
Osnove Izrade Opisnih Elementata – Annotation (Tagovi, Kote), Legende I Schedules/Quantities
Osnove Izrade Topografije – Kreiranje, Uređivanje, Manipulacija
Priprema Za Štampu, Eksportovanje I Rendering
Nastavna metoda:

Modeliranje objekta i izrada dijelova projektne dokumentacije.

Napomena:

Po završetku kursa polaznik dobija uvjerenje o odslušanom kursu, potpisanom od strane AABiH, BIM Studio Spark i instruktora. Uvjet za sticanje uvjerenja, pored izmirenih obaveza je i prisustvo na 2/3 trajanja nastave.

CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

Cijene paketa su rađene za 10 polaznika, što predstavlja maksimalan broj polaznika u grupi. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, AABH zadržava pravo na pomjeranje termina kursa u drugi nastavni ciklus. Moguće je plaćanje u 2-3 rate.

Tri su cjenovna paketa:

SUPER PAKET: 430 KM
SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

Studenti
Pravna Lica Koja Vrše Uplatu Za Obuku 2-4 Uposlenika, A Koji Su Istovremeno i Članovi AABH

SREDNJI PAKET: 465 KM
SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

Samofinansirajući Članovi AABH
Pravna Lica Koja Vrše Uplatu Za Obuku 2-4 Uposlenika, A Koji Nisu Članovi AABH

OSNOVNI PAKET: 510 KM
OSNOVNI PAKET za prijavu na kurs obuke iz softvera Autodesk Revit je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

Napomena:

Pravna lica ili neformalne grupe polaznika koji apliciraju kao grupa od 4 ili više polaznika, bez obzira na status ostvaruju pravo na popust i to prema sljedećim paketima:

Grupa od 4 polaznika: 400KM po polazniku
Grupa od 5 polaznika: 380KM po polazniku
Grupa od 6 polaznika: 350KM po polazniku
Grupa od 7 polaznika: 310KM po polazniku

CIJENA ZA AKTIVNE ČLANOVE AABH (aktivan status članstva za prethodnu godinu) IZNOSI 250KM.