O nama

O nama

PLAN AKTIVNOSTI: 2022-2024

POSTANI ČLAN: link
PAKETI ČLANARINA: link

OSNOVNE INFORMACIJE

Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini – AABIH proizašla je iz Saveza arhitekata BiH – SABIH koji je osnovan u Sarajevu polovinom pedesetih godina 20. vijeka.

Od 1995. godine AABIH je redovna članica UIA – INTERNACIONALNE UNIJE ARHITEKATA, sa sjedištem u Parizu.
U članstvo ACE – ARHITEKTONSKOG SAVJETA EVROPE sa sjedištem u Briselu primljena je 2009. godine.

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA 2022 – 2024

Predsjednik Upravnog odbora AABiH – Haris Bradić dia
Podpredsjednik Upravnog odbora AABiH – Nejra Durmišević dia
Članovi Upravnog odbora: Merjema Zatrić dia, Lejla Odobašić-Novo dia, Edin Sarić dia, Esma Šantić dia, Željko Kusić dia, Enver Kapić dia
Članovi Nadzornog odbora: Erdin Salihovuć dia, Vedad Islambegović dia, Vedina Babahmetović
Predsjednica Skupštine AABiH: Mladen Burazor dia


CILJEVI IZ STATUTA

Ujedinjuje na demokratskoj osnovi arhitekte koji žive i rade na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i arhitekte koji iskažu svoju dobrovoljnu potrebu da se udruže u ovu Asocijaciju a ne žive i ne rade na teritoriji BiH, jača njihove prijateljske, intelektualne, umjetničke, naučne i profesionalne veze koje postoje među arhitektima svih zemalja, različitih formacija i pravaca.

Omogućuje profesionalne kontakte među arhitektima sa cijele teritorije BiH.

Predstavlja profesiju na državnom planu i, ako se ukaže potreba, pruža pomoć državnim organima u poslovima koji se odnose na arhitektonsku djelatnost u najširem smislu.

Čuva u cjelosti povjerenje javnosti u integritet i kompetencije arhitekata, zahtijevajući od članova Asocijacije visok nivo na moralnom i profesionalnom planu.

Njeguje i razvija etiku članova u skladu sa principima i načelima Moralnog kodeksa arhitekata i preduzima mjere u slučajevima kršenja ovog kodeksa.

Unapređuje razvoj arhitekture u najširem smislu i njenu praktičnu primjenu za dobrobit zajednice.

Podstiče putem neposrednih kontakata sa građanima (izložbe, predavanja, publikacije i dr.) razvoj i oblikovanje opće arhitektonske kulture.

Definira i redefinira, svaki put kad je to potrebno, funkcije arhitekte u državi podižući njegovu ulogu u ekipama graditelja i planera.

Podstiče, vrednuje, pratii usmjerava razvoj arhitektonsko-urbanističke djelatnosti i stvaralaštva organiziranjem stručnih seminara, arhitektonsko-urbanističkih natječaja, izložbi, prezentacija, skupova, izdavačke i svih drugih vidova djelatnosti.

Prati provođenje obrazovanja, daje prijedloge za unapređenje nastave, podstiče naučnoistraživačku aktivnost i vrednuje njene rezultate.

Usmjerava i podstiče rad svojih članova i koordinira njihovu djelatnost na nivou države BiH.

Podstiče arhitekte na saradnju s drugim disciplinama i profesijama, iskazujući se visokim stručnim nivoom u domenu programiranja i planiranja te ističe važnost učešća i rada arhitekte.

Pomaže svaku akciju koja teži uvesti u sve stadije općeg obrazovanja izraz senzibilnosti u prostoru, stavljajući ga u funkciju materije i unapređenja mjerila tog cilja.

Budno prati da društvena i kulturna uloga arhitekata i urbanista bude utvrđena od službenih tijela, te da arhitektura i urbanizam budu prihvaćeni kao značajne funkcije.

Pruža svu potrebnu pomoć organizacijama arhitekata, naročito u domenu arhitektonske djelatnosti, te utvrđuje pravila za praktičnu primjenu u cilju formiranja arhitekte. Učestvuje u zaštiti autorskih prava arhitekte.

Podstiče zaštitu prava i propisa vezanih za arhitekturu i širi spoznaju o funkciji arhitekte u društvu.

Predstavlja svoje članove na međunarodnom planu u UIA i drugim srodnim organizacijama i institucijama.

Organizira i ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama.

Podstiče i unapređuje razvoj bića arhitekte u svim njegovim oblicima, te olakšava međunarodnu razmjenu arhitekata, profesora, istraživača i studenata.

 

IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_01: link
IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_02: link
IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_03: link
IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_04: link
IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_05: link
IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_06: link
IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_07: link
IZVJEŠTAJ O RADU: Šta radi Asocijacija_08: link