Naš tim

Naš tim

AIDA ABADŽIĆ-HODŽIĆ

Aida Abadžić-Hodžić je redovna profesorica na Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Ona je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (na Odsjeku za Povijest umjetnosti i na Odsjeku za francuski jezik i književnost), a doktorirala je na Univerzitetu u Sarajevu 2008. godine. Ostvarila je post-doktorska istraživanja na Univerzitetima u Heidelbergu, Grazu i Berlinu. Kao kustoskinja, urednica i istraživačica, fokusirala se na historiju moderne umjetnosti, historiju Bauhausa i savremenu bosansko-hercegovačku umjetnost. Ona je autorica knjige Selman Selmanagić i Bauhaus (Sarajevo 2014) koja je objavljena u proširenom izdanju na njemačkom jeziku: Selman Selmanagic und das Bauhaus (Reimer/Gebr.Mann Verlag, Berlin, 2018) i predstavljena je u Bauhaus-Archivu u Berlinu, u okviru programa ECHY 2018.

Aida Abadžić Hodžić is a Full Professor at the Chair of Art History, Faculty of Philosophy in Sarajevo. She graduated from the Faculty of Philosophy in Zagreb (Art History, French Language and Literature) and was awarded a PhD from Sarajevo University in 2008. She undertook post-doctoral researches at the Universities of Heidelberg, Graz and Berlin. As a curator, editor and researcher, she is focused on the history of modern art, history of the Bauhaus and contemporary Bosnian art. She is the author of the book Selman Selmanagić i Bauhaus (Sarajevo, 2014), which was published in an extended edition in German, Selman Selmanagic und das Bauhaus (Reimer/Gebr.Mann Verlag, Berlin, 2018) and presented at the Bauhaus-Archiv in Berlin within the program ECHY 2018.

 

DIJANA ALIĆ

Dijana Alić je vanredna profesorica na Fakultetu za umjetnost, dizajn i arhitekturu na Univerzitetu Novog Južnog Velsa i UNSW Sciencia Fellow. Ona ima doktorsku diplomu u oblasti arhitektonske istorije, master diplomu u oblasti arhitektonske tehnologije i diplomu u oblasti arhitektonskog inžinjerstva. Njena ranija istraživanja bila su fokusirana na bosansku međuratnu i post-ratnu modernu arhitekturu, naročito radove Juraja Neidhardta i Dušana Grabrijana. Ona je dugogodišnja članica Društva istoričara arhitekture (SAH) Australije i Novog Zelanda i redovno predstavlja radove na njegovim godišnjim konferencijama.

Dijana Alić is an Associate Professor at the Faculty of Arts, Design and Architecture of the University of New South Wales and UNSW Scientia Fellow. She holds a doctoral degree in architectural history, a master’s degree (by research) in architectural technology and an undergraduate degree in architectural engineering. Her early research has been focused on Bosnian inter war and post war modern architecture, particularly works by Juraj Neidhardt and Dušan Grabrijan. She is a long-term member of the Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand and regularly presents at its annual conferences.

 

AIDA IDRIZBEGOVIĆ-ZGONIĆ

Aida Idrizbegović Zgonić je arhitektica i vanredna profesorica na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Oblast njenog interesovanja su teorija i istorija arhitekture i zaštita kulturnog naslijeđa. Godine 2005. ona je bila dio tima za pripremu dokumentacije za nominovanje Starog mosta u Mostaru za UNESCO Listu svjetskog naslijeđa. Nedavno je bila uključena u projekat obnove Istorijskog muzeja (bivši Muzej revolucije) u Sarajevu (restauracija krova). Ona je autorica 25 članaka na razne teme vezane za naslijeđe. Njen radni fokus je na novim intervencijama unutar istorijskih jezgri – temi koja stalno evoluira dok se uvećavaju pritisci na urbanu okolinu.

Aida Idrizbegović Zgonić is an architect and an associate professor at Faculty of Architecture University of Sarajevo. Her field of interest is theory and history of architecture and protection of cultural heritage. In 2005 she was a part of the team for Preparation of documentation for nomination for the Old Town Mostar/ Old Bridge for UNESCO / World Heritage List. More recently she was involved in the project of restoration of Historical Museum (former Museum of Revolution) in Sarajevo (roof restoration). She is an author of 25 articles on various topic related to heritage. Her focus is on new interventions within historic cores, an ever-evolving topic as the pressure on urban environments mount.

 

ISIDORA KARAN

Isidora Karan je arhitektica i urbanistica, docent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i član udruženja Istraživački centar za prostor iz Banjaluke . Doktorsku diplomu je stekla na Departmanu za urbanističko i regionalno planiranje Univerziteta u Granadi, Španija, a  post-doktorsko istraživanje ostvarila je na Nacionalnom autonomnom univerzitetu u Meksiku. Njen istraživački rad fokusiran je na kontinuitet i identitet fizičkog okruženja koje produciraju specifične društevene prakse kroz vrijeme. Unutar ovog konceptualnog okvira ona takođe istražuje transformacije identiteta simbola modernog pokreta u Bosni i Hercegovini.

Isidora Karan is an architect and urban designer. She obtained her Master of Science degree from the Faculty of Architecture and Civil Engineering, University of Banjaluka and her doctoral degree from the Department of Urban and Regional Planning, University of Granada, Spain. She completed her postdoctoral research at the National Autonomous University of Mexico. Karan’s research focuses on continuity and identity of physical environment produced by specific social practice over the time. Within this conceptual framework she explores the identity transformation of modern movement buildings and symbols in Bosnia and Herzegovina.

 

IGOR KUVAČ

Igor Kuvač je arhitekt i docent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Doktorirao je na Univerzitetu u Granadi (Španija) sa temom Prisilne tranzicije – izgradnja novih naselja za izbjegla i raseljena lica poslije rata (1992-1995) u Bosni i Hercegovini. Suosnivač je Istraživačkog centra za prostor (ICP), koji promoviše arhitekturu kao alat za širu društvenu i kulturnu promjenu. Koordinator je Small scale i drugih projekata sa fokusom na društveni angažman u procesima urbanog dizajna i upravljanja kulturnim nasljeđem, te vezi između kulturnog identiteta i proizvodnje urbanog prostora.

Igor Kuvač is an architect and Assistant professor at the Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy of the University of Banja Luka. He obtained his doctoral degree from the University of Granada (Spain) researching the topic Forced Transition – New settlements of displaced persons after the war (1992-1995) in Bosnia and Herzegovina. He is a co-founder of the Centre for Spatial Research (CSR), which promotes architecture as a tool for broader social and cultural change. In this framework, he coordinates Small SCALE and other projects focusing on social engagement in urban design and heritage management as well as correlation between cultural identity and social production of urban space.

 

TATJANA NEIDHARDT

Tatjana Neidhardt je arhitektica, predavačica, javna radnica i aktivistkinja bazirana u Sarajevu. Ona je stekla diplomu magistra na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doktorsku diplomu na Fakultetu za arhitekturu, građevinu i geodeziju Univerziteta u Banja Luci. Njeni istraživački interesi su moderna jugoslovenska arhitektura i usklađivanje aspekata arhitekture sa životnom sredinom. Tatjana je autorica velikog broja školskih udžbenika (o arhitektonskim konstrukcijama) i knjiga, fokusiranih na arhitektonsku kulturu u Bosni i Hercegovini. Godine 2004. objavila je Sarajevo kroz vrijeme, monografiju o arhitektonskom razvoju Sarajeva prikazanog kroz akavrele. Tatjana je amaterka arhivistica privatne arhive Juraja Neidhardta i braniteljica i promotorka njegovog izgrađenog legata.

Tatjana Neidhardt is an architect, educator, public servant and activist based in Sarajevo. She obtained her Master’s degree from the Faculty of Architecture, University of Sarajevo and a Doctoral Degree from the Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy of the University of Banja Luka. Her research interests are modern Yugoslav architecture and environmentaly friendly aspects of architecture. Tatjana is author of a number of school manuals (on architectural structures)  and books, focused on architectural culture in Bosnia and Herzegovina. In 2004 she authored Sarajevo through the time, a monograph about architectural development in Sarajevo. Tatjana is amateur archivist of the Juraj Neidhardt private archive and a defender and promotor of his built legacy.

 

NEVENA NOVAKOVIĆ, sekretarka/secretary DocomomoBH

Nevena Novaković je arhitektica i docentica na Katedri za urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Stekla je diplomu mastera (MA) na Univerzitetu u Banja Luci i doktorsku diplomu na Univerzitetu u Beogradu. Bila je gošća-istraživačica na Univerzitetu u Michiganu i Univerzitetu u Glasgowu. Njena istraživačka interesovanja usmjerena su na teoriju modernističke i savremene urbane forme različitih prostornih razmjera. Glavna tema njenih trenutnih istraživanja tiče se ideja/koncepata forme kolektivnih stambenih ansambala u 20. vijeku, naročito u regionalnom kontekstu bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine.

Nevena Novaković is an architect, Assistant Professor at the University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy and Chair at the Department for Urbanism. Nevena obtained her MA degree from University in Banja Luka in and her doctoral degree from the University of Belgrade. She was a short-term visiting scholar at the University of Michigan and the University of Glasgow. Her research interests lie in the modernist and contemporary urban form theory, particularly different spatial scales. The main theme of her current research is concerning intellectual ideas/concepts of the form of collective housing ensembles in the 20th century, specifically concerning the regional context of former Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina.

 

LEJLA ODOBAŠIĆ-NOVO

Lejla Odobašić Novo je arhitektica i vanredna profesorica na Internacionalnom Burch univerzitetu. Stekla je doktorsku diplomu 2017. godine na Burch univerzitetu, a diplomu mastera na Univerzitetu Waterloo u Canadi, gde je diplomirala sa maksimalnim uspjehom i bila nominovana za nagradu Canadian Architect Student Award of Excellence. U akademskom segementu svog rada napisala je preko dvadeset akademskih publikacija i dvije knjige. Realizirala je veliki broj projekata, izložbi i drugih akademskih inicijativa. Učestvovala je u projektu Jerusalem-Sarajevo: In-between Cities, DAAR Decolonizing Architecture residency na Zapadnoj obali i, najskorije, Tandem Western Balkans projekat pod naslovom “(Re)making history: tracing politics in urban space.”

Lejla Odobašić Novo is an architect and Associate Professor at International Burch University. She has obtained her Doctorate degree in 2017 from International Burch University and her Bachelor (2009) and Master (2011) degrees from the University of Waterloo in Canada where she graduated with top honours and was the Canadian Architect Student Award of Excellence Nominee. Within the academic framework, she has authored over twenty academic publications and two books. She carried out a number of projects, exhibitions and other academic initiatives. She participated in the project Jerusalem-Sarajevo: In-between Cities, DAAR Decolonizing Architecture residency in the West Bank and, most recently, Tandem Western Balkans project entitled “(Re)making history: tracing politics in urban space.”

 

MIRNA PEDALO

Mirna Pedalo je arhitektica i akademik, čiji se interdisciplinarni istraživački rad fokusira na odnos između arhitekture, urbanističkog razvoja i financijalizacije u post-konfliktnim društvima, prvenstveno u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu. Mirna je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te magistrirala na Westminster univerzitetu, sa diplomama iz arhitekture, kulturnog identiteta i globalizacije, te umjetnosti i vizualne kulture. 2019 godine je doktorirala u Centru za istrazivačku arhitekturu (Centre for Research Architecture), Goldsmiths, Univerziteta u Londonu. Dobitnica je nagrade RIBA (Royal Institute of British Architects) President's Award for Research 2019 u kategoriji “Cities & Community”. Njeni radovi su objavljeni u The Journal of Architecture and The RIBA Journal, te redovno predaje i učestvuje u konferencijama i simpozijima u Velikoj Britaniji i van nje.

Mirna Pedalo is an architectural practitioner, researcher and scholar whose interests lie at the intersection of architecture, urban development and finance in post-conflict societies, particularly in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans. Mirna holds an undergraduate degree from the Faculty of Architecture, University of Sarajevo, MA in Architecture, Cultural Identity and Globalisation and MA in Art and Visual Culture, both from the University of Westminster. In 2019, she received a PhD from the Centre for Research Architecture, Goldsmiths, University of London, and is a recipient of the RIBA President’s Award for Research 2019 in the Cities and Community category. Her work has been published in The Journal of Architecture and The RIBA Journal, and she regularly gives lectures and participates in conferences and symposia in the UK and abroad.

 

 

SABINA TANOVIĆ

Sabina Tanović je arhitektica i istraživačica fokusirana na osporeno naslijeđe i materijalne medijacije traumatične prošlosti. Ona je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i posjeduje doktorsku diplomu u oblasti istorije arhitekture i umjetnosti Tehnološkog univerziteta Delft (Nizozemska). U svojoj knjizi Designing Memory: The Architecture of Commemoration in Europe, 1914 to the Present (Cambridge University Press, 2019), ona analizira evoluciju komemorativne arhitekture od Prvog svjetskog rata i razmatra relevantne procese dodjele dizajnerskih zadataka i strategije dizajna. Ona je naučna savjetnica mnogobrojnim evropskim memorijalnim projektima i članica upravnog odbora za inicijativu Nacionalnog memorijala genocida u Srebrenici (NMSG95) u Hagu.

Sabina Tanović is an architect and researcher focused on contested heritage and tangible mediations of traumatic pasts. She graduated from the Faculty of Architecture, the University of Sarajevo, and holds a doctoral degree in history of architecture and art from Delft University of Technology, the Netherlands. In her book Designing Memory: The Architecture of Commemoration in Europe, 1914 to the Present (Cambridge University Press, 2019), she analyses the evolution of commemorative architecture since the First World War and discusses relevant commissioning processes and design strategies. She is a scientific adviser in a number of European memorial projects and a member of a steering committee for the National Srebrenica Genocide Memorial initiative (NMSG95) in the Hague.

 

MEJREMA ZATRIĆ, predsjednica/chair DocomomoBH

Mejrema Zatrić je arhitektica, istoričarka arhitekture i nezavisna istraživačica, fokusirana na istoriju moderne arhitekture i urbanizma, odnose izmedju arhitekture i životne sredine i genealogije modernizma i modernosti, naročito na Zapadnom Balkanu. Ona posjeduje doktorsku diplomu univerziteta ETH Zürich, gdje je bila istraživačica na Institutu za istoriju i teoriju arhitekture (Institut gta) (2013-2018). Prethodno je stekla diplomu mastera arhitekture i urbane kulture Metropolis programa Politehničkog univerziteta Catalunije i Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Ona je bila članica kustoskog savjetodavnog odbora za izložbu Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku (MoMA) Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980. Kao aktivna članica Asocijacije arhitekata u BiH ona je učestvovala u kampanjama za prezervaciju jugoslovenskog modernističkog arhitektonskog naslijedja.

 

Mejrema Zatrić is an architect, architectural historian and an independent researcher, focusing on the history of modern architecture, relations between architecture and the environment and genealogies of modernism and modernity, particularly in the Western Balkans. She holds a doctoral degree from ETH Zürich, where she has been a doctoral fellow at the Institute for the History and Theory of Architecture (Institut gta) (2013-2018). Previously she has earned a Master of Architecture and Urban Culture from the Metropolis program of the Universitat Politècnica de Catalunya and Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. She has been a curatorial advisory board member for the Museum of Modern Art’s exhibition Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980. As an active member of the Association of Architects in B&H, she participated in campaigns to preserve Yugoslav modernist architectural heritage.