O nama

O nama

DocomomoBH je bosansko-hercegovački nacionalni ogranak internacionalne organizacije Docomomo International, posvećene dokumentaciji i konzervaciji zgrada, mjesta i kvartova Modernog pokreta u arhitekturi. Udruženje je osnovano inicijativom grupe članova Asocijacije arhitekata u BiH sa ciljem da unaprijedi status modernog graditeljskog naslijeđa u našoj zemlji. Ovo unaprijeđenje uključuje dokumentiranje zgrada modernog pokreta, promoviranje modernističkog arhitektonskog naslijeđa u arhitektonskoj i popularnoj kulturi, prikupljanje i čuvanje arhivskog naslijeđa vezanog za arhitekturu modernizma, zagovaranje očuvanja i javno reagiranje u situacijama kada su djela moderne ugrožena planovima za izmjene ili rušenje.

Moderna arhitektura Bosne i Hercegovine, izgrađena u periodu između dva svjetska rata i poslije Drugog svjetskog rata, je zanemarana od strane institucija za zaštitu graditeljskog naslijeđa, fizički oronula i minimalno zastupljena u kurikulumima obrazovnog sistema na svim nivoima (uključujući obrazovanje arhitekata i naučno-istraživački rad). Istovremeno, upravo ova arhitektura čini najveći i najkvalitetniji dio izgrađene okoline naših savremenih zajednica, podupire građanski identitet Bosne i Hercegovine i ima didaktički i ogledni značaj za sve sfere savremenog razvoja i uprave.

U toku posljednje decenije, arhitektura Socijalističke Jugoslavije je ušla u svjetski kanon arhitektonske teorije i istorije a djela moderne arhitekture nastala u poslijeratnim decenijama na teritoriji bivše Jugoslavije privukla su pažnju globalne popularne i ekspertne publike. Djela bosansko-hercegovačke moderne arhitekture nastala u ovom istorijskom okviru su prepoznata po svom specifičnom regionalističkom afinitetu, tehnološkim eksperimentima i programsko-društvenoj inventivnosti. DocomomoBH zagovara i realizira proučavanje i promociju arhitekture modernizma sa ciljem bogaćenja i osnaživanja bosansko-hercegovačke kulture, ali i kako bi simbolički kapital stvoren kroz ovaj globalni publicitet mogao biti uložen u razvoj turizma, politike održivog razvoja i jačanje participacije građana u kreiranju ovih politika.

 


About us

DocomomoBH is a Bosnian-Herzegovinian national branch of the international organisation Docomomo International, dedicated to the documentation and conservation of buildings, places and neighbourhoods of the Modern Movement in architecture. We were founded on an institutional platform of the Association of Architects in Bosnia and Herzegovina with a goal to improve the status of the modernist architectural heritage in our country. This improvement includes: documentation of the modern movement buildings, promotion of the modernist architectural heritage in architectural and popular culture, collection and preservation of archival heritage related to modernist architecture, advocating for preservation and public opposition in the situations when modernist works are endangered by plans for modification or demolition.

Modern architecture in Bosnia and Herzegovina, built between the two world wars and after the Second World War, has been neglected by the institutions for protection of built heritage, physically dilapidated and minimally represented in the education system curricula at all levels (including the education of architects and scientific research). At the same time, exactly this architecture comprises the greatest and most sophisticated part of our contemporary communities’ built environment, underpins civic identity of Bosnia and Herzegovina and has didactic and experimental importance in all spheres of contemporary development and governance.

In the course of the last decade, architecture of Socialist Yugoslavia entered the world canon of architectural theory and history, while the works of modern architecture, created in the post-war decades on the territory of ex-Yugoslavia, drew attention of both global popular and expert audiences. Works of Bosnian-Herzegovinian modern architecture created within this historical framework are recognised for their specific regionalist affinity, technological experiments and programmatic-social inventiveness. DocomomoBH advocates and conducts research and promotion of modernist architecture in order to enrich and reinforce Bosnian-Herzegovinian culture, but also in order to invest the symbolic capital created through this global publicity into development of tourism, policies of sustainable development and reinforcement of civic participation in the creation of these policies.