Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama
 • 2022-07-31
  • Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crna Gora
  • Konkursi

  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.

  Konkurs je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni.

  Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Centra za prihvat životinja sa CITES liste i zoo-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama, na UP-1, UP-03, UP-05, UP-06, UP-06a, UP-66’ i dijelu UP-04, a koje obuhvataju katastarske parcele 750 i 751, kao i djelove katastarskih parcela br. 744, 745, 746, 749, 752, 753, 899, 900, 901, 1614/1, 1614/3 i 1614/4 KO Donje Luge, Opština Berane, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Desna obala Lima” („Sl. list Crne Gore“- Opštinski propisi br. 18/17). Površina zahvata konkursa iznosi cca 5.8 ha.

  Od učesnika se očekuje da ponude rješenje koje će, uz svo uvažavanje prirodnih i morfoloških odlika prostora, predložiti novi specifičan sadržaj koji će na adekvatan način tretirati rijeku i ostale zatečene i planirane elemente kontaktne zone obuhvata. Osim ostvarenja visokih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti dizajna, potrebno je obezbijediti pristup sadržajima za sve grupe korisnika. U cilju aktivnog korišćenja prostora, neophodno je predmetni zahvat Konkursa obogatiti sadržajima koji će podstaći na intezivno korišćenje, kako stanovnike Berana, tako i pośetioce iz drugih gradova Crne Gore.

  Cilj je stvaranje novog savremenog afirmativnog prostora na teritoriji Opštine Berane, koji će svojim sadržajem doprinijeti edukaciji i unaprijeđenju brige o ugroženim životinjskim vrstama, te ukupnoj ponudi grada i mapiranju Berana kao posebne turističke destinacije.

  Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa śedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.

  Rok za predaju radova je 30. septembar 2022. godine. 

  Rezultati konkursa biće objavljeni do 17. novembra 2022. godine.

  Konkursni fond, shodno procijenjenoj vrijednosti investicije, iznosi bruto 40.000,00 eura

  Nagradni fond iznosi bruto 26.000,00 eura i biće raspodijeljen na sljedeći način:
  I nagrada – 12.000,00 €
  II nagrada – 7.500,00 €
  III nagrada – 3.500,00 €
  Dva otkupa po 1.500,00 € 
   
  Svi uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje konkurnsih radova, definisani su Raspisom konkursa i konkursnim zadatkom, a koji predstavljaju sastavni dio konkursne dokumentacije.
   
  Konkursna dokumentacija: LINK

  Podijeli

  Iz arhive