KONKURS: „Trg umetnosti“ u Somboru
 • 2019-07-05
 • U nedostatku konkursa (vol.2) u BiH, opet predstavljamo konkurse iz regije, ovaj put iz Srbije. Poziv za učešće na konkursu prenosimo u cjelosti:

  “Poziv za učešće na konkursu za dizajn: Urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu idejnog rešenja „Trga umetnosti“ u Somboru broj 404-167/2019-VIII

  Grad Sombor, poziva sve zainteresovane da učestvuju u konkursu za dizajn Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja „Trg umetnosti“ u Somboru

  OPIS I ZAHTEV U VEZI DIZAJNA – PROJEKTA

  Tip konkursa:
  Po vrsti konkurs je otvoren.
  Prema zadatku konkurs je idejni.
  Po obliku konkurs je jednostepeni.
  Prema načinu i predaji rada konkurs je anoniman.

  NAČIN I ROK ZA PREDAJU DIZAJNA

  Učesnik konkursa podnosi konkursni rad neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
  Rok počinje da teče od dana objavljivanja Poziva za učešće na konkursu za dizajn na Portalu javnih nabavki . Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 23.09.2019.godine do 11:00 časova bez obzira na način podnošenja neposredno ili poštom. Konkursni rad dostaviti na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1 Sombor, sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku br. 404-167/2019-VIII – Urbanističko-arhitektosnki konkurs za izradu idejnog rešenja „Trg umetnosti“ u Somboru (NE OTVARATI)“.

  UČEŠĆE REZERVISANO ZA ODREĐENU PROFESIJU

  Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica

  BROJ I VREDNOST NAGRADA

  Dodeljuju se tri nagrade (u neto iznosu):
  1. NAGRADA: 450.000,00 dinara
  2. NAGRADA: 250.000,00 dinara
  3. NAGRADA: 150.000,00 dinara

  ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE NARUČIOCA

  Rok za donošenje odluke naručioca je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

  PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

  Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti na  Portalu Uprave za javne nabavke i na internet stranici naručioca www.sombor.rs
  Lice za kontakt M. Rilke mrilke@sombor.rs”

  Podijeli

  Iz arhive