KONKURS: Austrijska kuća
 • 2017-05-19
 • Autor: AABH

  Općina Centar u suradnji sa Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovni i Službom za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar Sarajevo organiziraju javni, projektni, jednostepeni, anonimni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja objekta „Austrijska kuća“.

  Cilj konkursa je unapređenje prostornih uslova za odgoj i obrazovanje u Općini Centar. Obnova Austrijske kuće može biti značajan činilac u razvoju kulture i umjetnosti kroz formu Dnevnog centra za zdravo odrastanje djece.

  Lokacija na kojoj se planira izgraditi objekat „Austrijske kuće“ nalazi se na teritoriji Općine Centar Sarajevo, Gradski skver Koševo II. Gradski skver „Koševo“ položajem (područje intenzivnih komunikacija, važan ojrentir, FOKUSNA tačka) i funkcijom koju treba da zadovolji (velika izgrađenost okolnih površina) zahtjeva rješenje koje će kompozicijom, odnosom etaža i njihovim prostornim razmještajem kao i izborom vrsta uspostaviti nove vrijednosti vrtne arhitekture i oblikovanja prirode. Gradski skver „Koševo“ treba sačuvati funkcionalnost, a uvođenjem bio-eko elemenata potrebno je ostvariti nove pejsažno – oblikovne vrijednosti.

  Odabirom najkvalitetnijeg rješenja, osim zadovoljenja potreba budućih korisnika, očekuje se i afirmacija potencijala uže zone centra grada kroz funkcionalno i vizuelno unapređenje prostora u prepoznatljiv reper u gradu.

  Opseg natječaja je na nivou Bosne i Hercegovine, a pravo sudjelovanja na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, bilo da se javljaju samostalno ili u okviru autorske grupe, koja imaju stručne kvalifikacije, odnosno da su redovni studenti ili da imaju diplomu Arhitektonskog fakulteta.

  Sudjelovanje na konkursu se ne plaća.

  DATUM OBJAVLJIVANJA: 19.05.2017.

  KONAČNI ROK ZA PRIJAVE: 15.06.2017. do 14,00 sati

  KRAJNJI DATUM ZA POSTAVLJANJE PITANJA: 17.06.2017.

  DATUM ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA SVIM UČESNICIMA: 22.06.2017.

  DATUM ZATVARANJA/PREDAJE RADOVA: 27.06.2017. (14:00)

  NAGRADE:

  PRVA NAGRADA: 5.000 KM

  DRUGA NAGRADA: 3.000 KM

  TREĆA NAGRADA: 2.000 KM

  KONKURSNA KOMISIJA:
  1. Alma Sadović d.i.a. – (Općina Centar, član AABH)
  2. Ibrica Jašarević d.i.a (studio Filter Arhitektura, ispred AABH)
  3. Prof. Ognjenka Finci d.i.a. (Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, ispred AABH)

  Konkursnu-tendersku dokumentaciju zainteresovani kandidati/učesnici mogu preuzeti do dana 15.06.2017. godine, uz obavezno dostavljanje pismenog zahtjeva ugovornom organu da im se tenderska dokumentacija dostavi putem e-maila ili se može preuzeti na protokolu Općine Centar, Mis Irbina broj 1, Sarajevo. 

  Kontakt osoba: Amela Landžo
  Telefon: 033 562 424
  Fax: 033 562 414
  e-mail: amela.landzo@centar.ba

  Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki i web-stranici Općine Centari a ostaje otvoren do dana15.6.2017. godine (krajnji datum preuzimanja dokumentacije). Konkursni radovi se predaju do 27.06.2017. godine do 14:00 sati na Protokol Općine Centar, Mis Irbina 1, Sarajevo i do navedenog datuma treba da stignu i budu isporučeni konkursni radovi i u slučaju da su ih autori poslali poštom.

  Pozivamo sve kolegice i kolege da se u što većem broju odazovu na ovaj konkurs te pozdravljamo ovaj pozitivan primjer Općine Centar koji će, nadamo se, potaknuti organe uprave i drugih općina i gradova Bosne i Hercegovine da nam se obrate za stručnu pomoć prilikom izrade konkursa za projekte od javnog interesa.

  Ovdje možete preuzeti Konkursnu brošuru.

  Podijeli

  Iz arhive