KONFERENCIJA: The Importance of Place
 • 2017-01-27
  • Autor: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu/ CICOP BiH
  • Događaji, Novosti

  Zadovoljstvo nam je pozvati vas da učestvujete na 4. međunarodnoj konferenciji „The Importance of Place“ koju organizuje CICOP BiH u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

  Potreba za istraživanjem gradova kao živućih prostora i mjesta kolektivnog identiteta u širem socio-kulturalnom i političkom kontekstu otvorila je pristup koji posmatra izgrađeno urbano naslijeđe kao mjesto gdje su ljudi živjeli svakodnevno i gdje su ugrađene socijalne vrijednosti i doživljaj prostora.

  Zbog niza raznovrsnih vrijednosti, gradovi i urbani ansambli su među najpopularnijim temama iz oblasti urbanog naslijeđa. Sveobuhvatnija tačka gledišta sa ciljem efikasnijeg očuvanja zahtjeva da se konzervacija kulturnog naslijeđa posmatra kao alat zasnovan na najboljim praktičnim primjerima i lokalnim uslovima i tradicijama.

  U potrazi za boljim samoodrživim procesom urbanog razvoja koji bi obuhvatio i okolišne, socijalne i kulturološke aspekte u planiranju, dizajnu i fazama implementacije otvara se novi pristup historijskim urbanim pejzažima.

  Pomenuta važnost integracije okolišnih, socijalnih i kulturoloških aspekata u procesu prezervacije, kulturno naslijeđe bi se trebalo posmatrati kao raznovrsna i neobnovljiva imovina.

  Dok se suočavamo sa sve većim brojem prijetnji naslijeđu, ubrzana urbanizacija stvara pritisak u smislu raspoloživosti i mogućnosti korištenja resursa.

  Ispunjavanje zahtjeva društva i grada kroz vrijeme je bilo zasnovano na interakciji sa okolinom.

  Stoga je pomak u promišljanju o urbanoj okolini od čisto fizičkog urbanog tkiva prema modelu kulturnog pejzaža jedan od najvažnijih koraka prema održivom pristupu urbane konzervacije.

  Kulturni pejsaži su kompleksan fenomen koji predstavlja “udruženi rad prirode i čovjeka”. Osim toga, kulturni pejzaž obuhvata, osim opipljivog fizičkog tkiva grada i asocijativne vrijednosti.

  Interakcija između prirode i kulture, opipljivog i neopipljivog naslijeđa, biološke i kulturološke raznolikosti stvara kulturne pejzaže i time definira identitet grada i mjesta.

  Potrebno je da se pokaže potreba gradova kako bi se identificirali novi pristupi i novi alati urbane konzervacije. Stoga je historijski urbani pejzaž alat kojim se reinterpretiraju vrijednosti urbanog naslijeđa.

  Identifikacija, evaluacija i zaštita kulturnog naslijeđa su osnovni problemi konzervacije, dok se kao najvažniji problem naglašava pravilan menadžement baštine na putu ka održivom razvoju.

  Osnovni cilj konferencije je da promovira okolišne i održive aspekte postojećeg naslijeđa kulturnih pejzaža. Konferencija teži promociji pristupa u urbanoj konzervaciji koji bi neminovno obuhvatili sve aspekte opipljive i neopipljive baštine. Osim toga konferencija teži pokazati i aspekte prijetnji naslijeđu, njihove negativne utjecaje i načine reagovanja.

  Ponovno uspostavljanje korištenja naslijeđa kulturnih pejzaža rezultira okolišnim, socijalnim i ekonomskim benefitima.

  Detaljnije o konferenciji možete pročitati na web stranici konferencije, te pronaći teme kojima se konferencija bavi: http://hmh.ba/topics/

  Rok za dostavu apstrakta je 27.02.2017. godine, a konferencija će biti održana u prostorima Arhitektonskog fakulteta U Sarajevu od 20. do 23. oktobra 2017.

  Datum objavljivanja: 27.01.2017.

  Podijeli

  Iz arhive