JAVNA RASPRAVA: Poslovno–sportski centar Trnovo
Urbanističko rješnje (http://www.trnovo.ba/4132-2/)
Urbanističko rješnje (http://www.trnovo.ba/4132-2/)
 • 2017-08-01
 • Autor: AABH

  Predstavljamo Vam službeni dopis Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini, koji je dostavljen Općini Trnovo.

  Urbanističko rješnje (http://www.trnovo.ba/4132-2/)

  Urbanističko rješnje (http://www.trnovo.ba/4132-2/)

  Primjedbe na Nacrt Urbanističkog projekta „Poslovno – sportski centar Trnovo“

  U nastavku proslijeđujemo primjedbe članova Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini, koje su dostavljene na adresu organizacije:

  Dana 13.02.2017.godine, Općinsko vijeće Trnovo, na svojoj 4.sjednici je donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Sportski centar Trnovo“.

  Nosilac izrade planskog dokumenta, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, u julu 2017.godine je Nosiocu pripreme planskog dokumenta dostavio dokumentaciju, a koja je upućena u daljnju proceduru usvajanja i donošenja planskog dokumenta.

  Prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/05), član 32., regulacioni plan je osnova za izradu urbanističkog projekta, a član 38. istog Zakona definiše da se Urbanistički projekat donosi za potrebe građenja na dijelovima urbanog područja koji se izgrađuju kao cjelina ili su već djelomično izgrađeni, a urbanističkim projektom se detaljno daju urbanističko – arhitektonska rješenja, nivelaciono – regulacioni podaci, uređenje prirodne sredine, idejni projekti saobraćajnica, komunalne infrastrukture, idejni projekti planiranih građevina itd.

  Obzirom da je planiranje prostora delikatna, ali ujedno i egzaktna stvar, ako se posmatra kroz oči zakonske i podzakonske regulative, te se u tom pogledu izrađivaču, kao i donosiocu odluka vezanih za isto ne ostavljaju mogućnosti previda ili greške u koracima koji se trebaju preduzeti da bi do konačne forme planskog dokumenta došlo, utoliko čudi činjenica da je u toku izrade Urbanističkog projekta „Sportski centar Trnovo“ došlo do niza propusta, na koje Asocijacija arhitekata Bosne i Hercegovine, kao krovna organizacija struke na državnom nivou, mora i treba ukazati široj javnosti.

  Usaglašavanje dokumentacije i procedure izrade i usvajanja

  Dilema o izradi Urbanističkog projekta „Sportski centar Trnovo“ započinje na samoj naslovnoj stranici tekstualnog dijela Plana, gdje se umjesto u Odluci o pristupanju naslovljenog Urbanističkog projekta „Sportski centar Trnovo“, govori o Urbanističkom projektu „Poslovno – sportski centar Trnovo“, te se Nosilac izrade i Nosilac pripreme planskog dokumenta pozivaju da obrazlože ovu činjenicu. Također, niti u jednom trenutku nije naveden period važnosti urbanističkog projekta, što je dodatna primjedba na sam naslov i daljnju razradu.
   
  Usaglašavanje planskog dokumenta sa planovima šireg područja osnova su planiranja, što je i sadržano u članu 39. Zakona o prostornom uređenju KS, te se plan uređenja užeg područja usaglašava sa planom prostornog uređenja šireg područja. Isto je sadržano i u Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/04 , 50/07 ).

  U dokumentaciji Nosioca izrade koja je objavljena na web stranici Općine Trnovo, iz priloženog tekstualnog obrazloženja koje je ponudio Nosilac izrade Plana – Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, se ne može zaključiti na osnovu kojeg planskog dokumenta višeg reda se izrađuje urbanistički projekat, kao ni obaveze koje su proizašle iz planske dokumentacije višeg reda. Tek se u Obrazloženju Odluke o provođenju navodi da je „Planski osnov za donošenje ove odluke je Regulacioni plan „Sportsko rekreacoioni centar Bjelašnica“ („Službene novine Grada Sarajeva“ broj 11/82).“, a izvod iz plana višeg reda nije prikazan niti tekstualno, niti grafički.

  Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata vrlo su jasno definisani obavezni i sastavni dijelovi svakog planskog dokumenta, a prvi od njih je i izvod iz plana višeg reda, koji je ovdje  potpunosti izostao. Nosilac izrade i Nosilac pripreme planskog dokumenta se pozivaju da obrazlože ovu činjenicu.   

  S druge strane, Općinsko vijeće Trnovo je donijelo Odluku o usvajanju Urbanističkog projekta „Poslovno – sportski centar Trnovo“, Nacrt, gdje se u Obrazloženju koje je sastavni dio Odluke o usvajanju, po prvi put spominje da je planski osnov za donošenje Odluke, zapravo, Regulacioni plan „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“, ali bez navođenja godine izrade i usvajanja, kao i službene oznake pod kojom se to može dalje pratiti.

  Obzirom da je usvojena planska dokumentacija javna, te da AABiH u svom posjedu ima pomenuti Regulacioni plan „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“ iz 1982.godine, to je i izvršen uvid u taj dokument, kako bi se mogao utvrditi hijerarhijski slijed u planiranju prostora.

  U  Regulacionom planu „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“ iz 1982.godine su utvrđene, između ostalih, Zone građevinskog zemljišta, kao i Sportsko – rekreacione zone. Također, tim regulacionim planom su utvrđeni i uslovi korištenja prostora, mogućnosti gradnje, sadržaji itd., gdje je posebno važno osvrnuti se na nekoliko stavki. Prvenstveno, u sportsko – rekreacionoj zoni „nije dozvoljena nikakva izgradnja, osim postrojenja i objekata koji služe za korištenje skijaških terena u smislu rekreacije i održavanja. Dozvoljava se izgradnja grupisanih objekata ekspres restorana, snek – barova, restorana, kioska, garderoba za skije, malih prostora za prodaju i servisiranje sportske opreme, te drugih tehničkih sadržaja.“

  Obzirom da je nemoguće utvrditi, a zbog nepostojanja izvoda iz plana višeg reda u materijalu urbanističkog projekta koji je predstavljen na web stranicama općine Trnovo, obuhvat, zonu, namjene površina višeg reda, a posljedično, i planirane namjene i sadržaje u ovom urbanističkom projektu, što je grubo kršenje pravila struke, Nosilac izrade i Nosilac pripreme planskog dokumenta se pozivaju da obrazlože ove neusaglašenosti i nemogućnost sagledavanja obuhvata i namjene površina, te za koju od zona utvrđenih u regulacionom planu iz 1982.godine, se zapravo izrađuje urbanističi projekat.

  Nadalje, u hijerarhijski pretpostavljenom regulacionom planu iz 1982.godine, ne postoji namjena „poslovno – rekreaciona“, čime se još jednom podcrtava da je sam naziv urbanističkog projekta vrlo upitan, te ne postoje jasni razlozi zašto je do takvog imenovanja, a posljedično, i razvoja plana, u prvom redu i došlo, te se Nosilac izrade i Nosilac pripreme planskog dokumenta pozivaju da obrazlože ovu činjenicu, kao i programski zadatak kojim se Nosilac izrade prilikom planiranja prostora vodio.

  Daljnjim pregledom dokumentacije koja se može naći na web stranici općine Trnovo se uočava da zakonom obavezujuća forma urbanističkog projekta, koja podrazumijeva izradu cijelog niza grafičkih priloga i tekstualnih obrazloženja, je izostala, o čemu i sam Nosilac izrade Plana upozorava, navodeći: „Zbog nepredviđeno kratkog roka, a na zahtjev općine Trnovo, da nacrt Plana bude isporučen prije roka utvrđenog Odlukom o pristupanju izradi Plana („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/17), faza urbanizma je urađena na nivou regulacionog plana.“

  Nepoštivanje forme i oblika urbanističkog projekta, koji mora sadržavati:

  Tekstualni dio :
  –    izvod iz teksta regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu,
  –    obrazloženje rješenja,
  –    obrazloženje parternog rješenja,
  –    obrazloženje idejnih projekata objekata,
  –    orijentacioni predračun uređenja građevinskog zemljišta,
  –    orijentacioni predračun troškova izgradnje objekata.

  Grafički dio :
  –    izvod iz regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu, u razmjeri regulacionog plana,
  –    arhitektonsko-urbanističko rješenje,
  –    idejni projekat parternog rješenja,
  –    regulacioni i nivelacioni podaci,
  –    idejni projekat saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture,
  –    uređenje zelenih i slobodnih površina,
  –    idejni projekti objekata u razmjeri 1 : 200 i 1 : 100.
  apsolutno je neprihvatljivo, te se Nosilac izrade i Nosilac pripreme planskog dokumenta pozivaju da obrazlože ovu činjenicu.  

  Posebno je nedopustivo da nije prikazan, kako grafički, tako i tekstualno, detaljan pregled planiranih objekata i sadržaja, sa aspekta prostorne organizacije, materijalizacije, visina, dužina, nivelacije, nagiba krovnih ravni, vanjskog uređenja, parternih rješenja, instalacija, te drugih urbanističko – tehničkih uslova koji se podrazumijevaju u urbanističkim projektima, koji su i najdetaljniji oblik planske dokumentacije u našoj važećoj zakonskog regulativi.

  Uopšteni i generalizirani opisi poput datog:
  „Arhitektonsko oblikovanje objekata treba prilagoditi uslovima terena i krajoliku u cjelini, odnosno kod projektovanja objekata krajolik treba da bude sastavni dio projekta u cilju uklapanja planirane izgradnje u prirodno okruženje u maksimalnoj mjeri. Za vanjsku (i unutrašnju) obradu objekata (po mogućnosti i za samu izgradnju), kao i za uređenje vanjskih površina oko objekata, primjeniti prirodne materijale, te čitav koncept projektovanja, izgradnje i korištenja objekata treba da bude baziran na principima maksimalnog očuvanja prirodnog krajolika u kome se interveniše.“
  nisu prihvatljivi, ako je riječ o nivou urbanističkog projekta, koji treba dati vrlo precizne i jasne upute za projektovanje objekata i uređenje vanjskog prostora.

  Predstavljena dokumentacija

  Tekstualno obrazloženje planskog dokumenta, na svojih 9 stranica ne odgovara obavezujućim elementima urbanističkog projekta, kako je navedeno u gornjem dijelu ovog teksta.  

  Najveći problem i dalje leži u nemogućnosti sagledavanja granica predmetnog područja u kontekstu plana višeg reda i onoga što je taj dokument utvrdio kao obavezujuće prilikom izrade ovog nivoa planske dokumentacije, te se na osnovu svega, ne može dobiti nikakav zaključak o urbanističko – tehničkim uslovima koji su morali biti primijenjeni na dato područje, ali i o namjeni površina koje su utvrđene u planu višeg reda, a koje je ovaj planski dokument trebao dalje detaljno razraditi. Nosilac izrade i Nosilac pripreme planskog dokumenta se još jednom pozivaju da obrazlože osnovnu namjenu površina i sve planirane sadržaje, odnosno, na osnovu čega je formiran programski zadatak (koji također nije prikazan), te kako je utvrđen položaj, obim i namjena planiranih sadržaja i prostora.

  Kartografski prikaz koji je dostupan na web stranicama općine Trnovo je nečitak, te je nemoguće izvršiti uvid u ovaj jedini grafički element plana koji je predstavljen javnosti, što je apsolutno neprihvatljivo.

  Upoznavanje javnosti

  Javnost je u procesima planiranja jednakopravno zastupljena, kao i ostali akteri u planiranju korištenja prostora, što je zagarantovano zakonskom i podzakonskom regulativom svih nivoa (federalno, kantonalno, općinsko).

  Upoznavanje javnosti sa planom je predviđeno nakon usvajanja Nacrta planskog dokumenta, kako bi se pravovremeno moglo djeovati na materijal, te po potrebi, izvršiti neophodne prepravke, prije nego što dokument dobije formu Prijedloga, te se dalje uputi u proceduru usvajanja i donošenja.

  Neusaglašenosti po pitanju uključivanja javnosti u ovaj proces, a koje se tiču Urbanističkog projekta, čiji puni naziv i njegovo porijeklo ostaje da se ispita i obrazloži od strane Nosioca izrade i Nosioca pripreme plana, velike su i nedoputive.

  Poziva se Nosilac pripreme plana, koji je i predlagač, da detaljno obrazloži zašto je:

  –    Općinsko vijeće Trnovo utvrdilo dana 13.07.2017.godine Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Poslovno – sportski centar Trnovo“ i stavilo ga na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 20 dana (do 03.08.2017.), kada je prema Zakonu o prostornom uređenju KS, utvrđeno da se planski dokumenti stavljaju na javni uvid do tri mjeseca, a izuzetno se može odrediti kraći rok, ukoliko se radi o izmjenama i dopunama, te ukoliko se tim izmjenama i dopunama ne mijenja bitno koncept, što ovdje nije slučaj niti po jednom osnovu?

  –    Zašto je u objavi na web stranici općine Trnovo javnost obaviještena i pozvana da izvrši uvid i da svoje mišljenje na planski dokument, još uvijek nejasno utvrđenog porijekla imena, u vremenskom roku od 24 – 31.07.2017.godine, odnosno, u roku od samo 7 dana, što je dodatno odstupanje od zakonske regulative, te se krši i sa samom odlukom Općinskog vijeća Trnovo?

  Asocijacija arhitekata u BiH pozdravlja svaki napor da se prostor planiran i koristi u skladu sa pozitivnim načelima struke i prakse, ali iznad svega, u skladu sa zakonskom regulativom. Materijal koji je od strane Nosioca pripreme promovisan kao Nacrt urbanističkog projekta po svim osnovama ne odgovara toj klasifikaciji, te ga je potrebno doraditi i odgovoriti na sve neusaglašenosti koje se navode kao sporne.

  Također, poziva se i Općinsko vijeće Trnovo da, obzirom na svoju ulogu u donošenju planske dokumentacije, ozbiljno pristupi sagledavanju tematike i u skladu sa svojim nadležnostima, poštuje poznate propise i procedure prilikom usvajanja i upućivanja planske dokumentacije u daljnju proceduru.

  Asocijacija arhitekata u BiH očekuje i traži da se odgovori na postavljena pitanja blagovremeno dostave javnosti i samoj Asocijaciji, te da se sve nejasnoće otklone prije upućivanja Prijedloga na usvajanje Općinskom vijeću Trnovo, što je i zakonom utvrđena obaveza Nosioca izrade i Nosioca pripreme plana.

  Asocijacija arhitekata u BiH je objavila poziv za Javnu raspravu koja je bila održana 26.07.2017.godine u 14,00 sati u hotelu Han Bjelašnica, na Bjelašnici, gdje je se održana i prezentacija planskog dokumenta.

  Datum objavljivanja: 01.08.2017.

  Podijeli

  Iz arhive