Domus
 • 2017-05-16
 • Autorice: Lejla Odobašić i Stefania Gruosso

  Na Danima arhitekture će Nicola di Battista, glavni urednik Domusa, govoriti o povijesti i utjecaju časopisa, kao i o samoj budućoj putanji časopisa.

  Urednici Domus časopisa ©Domus

  Urednici Domus časopisa ©Domus

  Domus, jedan od najutjecajnijih arhitektonskih časopisa današnjice, osnovao je u Italiji 1928. godine arhitekt Gio Ponti. Prvo izdanje štampano je u januaru iste godine, u vrijeme kada modernistička ideologija dominira arhitektonskim diskursom. Kao takav, magazin se reklamira kao časopis za arhitekturu i namještaj modernog grada, kao i ladanjskih kuća, a sve u pokušaju da sudjeluju u širenju modernističkih ideala među pretežito srednjom klasom svojih čitalaca. 

  U tom periodu u Italiji racionalistička avangarda je zastupala  ideju ekskluziviteta u  arhitekturi, nasuprot Domusu, koji je od svojih samih početaka pokušavao uspostaviti i uključiti  sveobuhvatniji pogled na arhitekturu i dizajn. Tako magazin počinje da objavljuje djela arhitekata kao što su Poraluppi i Terragni, Albini i Mollion, koji su bili revolucionarni u svome radu, ali smatrani prilično nekonvencionalnim i kao takvi , često marginalizirani od strane medija. Objavljivanjem ovakvih vrsta radova Domus sebi osigurava mjesto na čelu inovativne i anti-ideološke publikacije. 

  Gio Pontijev usredosredjen fokus na prenošenje karaktera naseljenog prostora postaje karakterističan pristup, koji je prihvaćen i usvojen i od strane ostatka izdavačkog osoblja. Tako je  Domus pomakao granice zacrtane dotadašnjim arhitektonskim časopisima. Od samog početka pokriva domaće interijere, javne prostore, privremene izložbe dizajna i muzejske postavke, što je posve neuobičajeno za to vrijeme. 

  Iako je Gio Ponti bio taj koji je uspostavio opšteprihvaćen i inovativni karakter časopisa, njegov koncept je prihvaćen i nastavljen nadolazećom plejadom izdavčckih vizionara. Veliki broj urednika slijedio je Gio Pontija, svaki dodajući vlastitu viziju, sposobnost i osjećaj za časopis. Neki od bitniji su: Alessandro Mendini, Lisa Licitra Ponti, Mario Bellini, Vittorio Magnago Lampugnani, Francois Burkhardt, Deyan Sudjic, Stefano Boeri, Flavio Albanese, Joseph Grima i trenutno Nicola Di Battista.   

  Sve navedeno je omogućilo časopisu identifikaciju predmeta, učesnika i mjesta koja su imala najveći utjecaj na kolektivne ideje, zamisli i inovacije, te je na taj način časopis karakterizirao način i i predstojeći zaokret životnog stila.

  Bio je mjesto ključnih publikacij,a koje su osvijetlile i objedinile nove teme i predmete, te je postao platforma za nastajanje ujedinjenja arhitekata i dizajnera.   

  Domus je prvi predstavio kuću u Riva San Vitale Maria Botte iz 1975.  Također je bio prvi časopis koji je objavio rane radove Renza Piana 1977.godine u vrijeme kada je bio još uvijek nepoznati arhitekta. Tijekom godina, Domus se potvrdio na Međunarodnoj sceni kao jedan od najutjecajnijih časopisa u sferi arhitekture i dizajna. Takodje je izgradio reputaciju u artikuliranju publikacija, tako što je u stanju ujediniti dizajnersku i arhitektonsku scenu, u rasponu od umjetnosti do dizajna.  

  To je potpuno dvojezična publikacija i distribuira se u više od 89 zemalja širom svijeta.   

  U posljednjih nekoliko godina, lokalne verzije časopisa također su razvijene u Kini,  (2006), Izraelu (2009), Indiji (2011), Srednjoj Americi (2011) i Meksiku (2012), Njemačkoj (2013) i Austriji (2013).  Ovaj popis zemalja  se neprestalno širi, a Domusweb  je značajan dodatak publikaciji.  

  Tijekom posljednjih 89 godina, magazin je doživio važne, povijesne zaokrete i kulturne promjene. Međutim, njegova vizija ostaje ista. Pod trenutnom upravom glavnog urednika, arhitekte Nicola di Battista, Domus nastavlja svoju putanju opšteprihvaćenog i inovativnog izdavaštva. U najnovijim  izdanjima, magazin je posvetio priličan broj članaka “balkanskim temama”.  

  Izdanje iz marta 2017., uključuje članak “Povratna informacija” o Sarajevu, koji je napisala Kanita Fočak, dok majsko izdanje uključuje komemorativni članak o hrvatskom akademiku Predragu Matvejeviću. 

  Sa ciljem dodatnog uključivanja u region Balkana u Domusove teme, glavni urednik Nicola Di Battista će održati govor u sklopu Dana Arhitekture u Sarajevu. On će govoriti detaljnije o povijesti i utjecaju časopisa, kao i o samoj budućoj putanji časopisa. Ovo će biti izvrsna prilika za članove BH arhitektonske zajednice za daljnje poticanje veza sa časopisom čije  temeljne vrijednosti leže u znatiželji za novim i uvažavanjem različitosti; dvije temeljne vrijednosti koje imaju poseban značaj u lokalnom kontekstu.

  Naslovnice časopisa Domus ©Domus

  Naslovnice časopisa Domus ©Domus

  Domus, one of the most influential architectural magazines today, was founded in Italy in 1928 by architect Gio Ponti. The very first issue came out on in January that year, during time when modernist ideology was dominating architectural discourse. As such, magazine advertised itself as the journal of architecture and furniture for modern town and country homes in an attempt to participate and disseminate modernist ideals to its middle class readers.

  During this time in Italy the rationalist avant-garde was pushing for an exclusivist vision of architecture, while Domus on the other hand, was attempting to establish a more inclusive outlook on both architecture and design. Thus, the magazine begun to publish work of architects such are Poraluppi and Terragni or Albini and Mollion who were revolutionary, but deemed quite unconventional and oftentimes marginalized by the press. By publishing this type of work, Domus established itself at the forefront of innovative and anti-ideological publication.  
  Gio Ponti’s strong focus on conveying the character of inhabited space became a characteristic approach which was adopted by the editorial staff that succeeded him. Domus had pushed boundaries of what was typically covered by an architectural magazine. Right from the beginning it covered domestic interiors, public spaces, temporary exhibition designs and museum installations, all quite uncommon for that time.  

  Although Gio Ponti was one who established this inclusive and innovative character of the magazine, his concept was carried forth by a lineage of strong and visionary editors-in-chief, each bringing their own vision and sensitivity. Some of the most notable are Alessandro Mendini, Lisa Licitra Ponti, Mario Bellini, Vittorio Magnago Lampugnani, Francois Burkhardt, Deyan Sudjic, Stefano Boeri, Flavio Albanese, Joseph Grima and currently Nicola Di Battista.
   
  This inclusive and innovative character of Domus has allowed magazine to identify subjects and places that had most impact on the collective imagination and characterized the rites of shifting lifestyles.  It has been a key publication to shed light on the emerging themes and subjects and platform for emerging architects and designers.  Domus debuted project House at Riva San Vitale by Mario Botta in 1975.  It was also the first magazine to feature early works of Renzo Piano in 1977, who at the time was an unknown architect.

  Over the years Domus has been affirmed on the international scene as one of the most influential magazines in the sphere of architecture and design. It had developed a reputation of an articulating publication that unifies all manifestations of the design scene – from architecture to decorative arts, from art to design.  It is a bilingual publication distributed to over eighty-nine countries across the globe.  In recent years, local versions of the magazines have also been developed:  China (2006), Israel (2009), India (2011), Central America (2011) and Mexico (2012), Germany (2013) and Austria (2013).  This list is continually expanding. Domusweb has also been a significant addition to the publication.

  During the last eighty-nine years, the magazine has undergone important historical shifts and cultural changes, however its vision remains the same.  Under the current editor-in-chief, architect Nicola di Battista, Domus continues this trajectory of inclusive and innovative publishing. In the very recent editions magazine has dedicated number of articles to the themes of Balkan region. March 2017 issue features article Feedback on Sarajevo written by Kanita Focak, while May issue includes an article commemorating the late Croatian academic Predrag Matvejevic.  

  With aim of further including Balkan region into the Domus narrative, editor-in- chief Nicola Di Battista will be speaking at the Sarajevo Days of Architecture 2017.  He will talk in more detail about the history and the influence of the magazine as well as its future trajectory. This would be an excellent opportunity for the members of BH architectural community to further foster ties with a magazine whose core value lies in curiosity for the new and appreciation of different, two values which seem to be especially relevant in the local context.

  Datum objavljivanja: 16.05.2017.

  Podijeli

  Iz arhive