Dani arhitekture Sarajevo 2018 “Prostor slobode”
 • 2018-02-01
 • Umreženi globalizirani i konzumeristički svijet učvrstio je svoja pravila igre. Definirane su granice prihvatljivog i očekivanog. Vode se borbe za kontrolu nad svim značajnim sustavima. Kultura, a time i arhitektura, obavijena je postavljenim očekivanjima i ustaljenim paradigmama. Sve manje smo istraživači, a sve više njegovatelji postojećih odnosa. Utopije i skokovi u nepoznato više nisu u modi. Očita je tendencija uklapanja i utvrđivanja poznatog. Vuče nas gravitacija zone komfora, koju je na Danima arhitekture 2017. Idis Turato nazvao “Kontinuirani interijer”, potpuno iskontroliran okoliš.

  Jesu li inovacije izvan našeg dosega? Jesmo li samo korisnici i sljedbenici? Bojimo li se samih sebe, svojih ideja ili svojih neuspjeha? Jesmo li usvojili sva pravila igre?

  Sarajevo, na mostu ili nad provalijom između zapada i istoka, zanimljivo je mjesto za prepoznavanje sve zatvorenije logike oba svijeta. Mjesto koje još nije do kraja iskontrolirano, u kojem su mogući i drugačiji scenariji. Prostor u kojem možemo zamisliti neke druge budućnosti. Grad koji čeka da iz prave potrebe izraste nova autentična kultura.

  Ove godine u maju, na Danima arhitekture u Sarajevu, zanimaju nas napredna istraživanja u arhitekturi, izmaknute pozicije, prihvaćanja neuljepšane stvarnosti, otpori pretjeranoj kontroli, igre s uobičajenim praksama, arhitektura koja ne čuva svoju ekspertnu poziciju, već je zaprljana drugim procesima. Privlači nas otvorena logika prostora, njegova nepredvidiva budućnost, mjesta koja se mijenjaju s životom u njima, koji stalno reagiraju na svoj kontekst, strukture koje nastaju i rastu zajedno s ljudima. Tražimo artikulirane stavove koji se ne osjećaju udobno u poznatom.  Zamišljamo pukotine u rutini, iskopavamo “Prostor slobode”…

  Days of Architecture Sarajevo 2018

  “Space of Freedom”

  The networked globalized and consumerist world has consolidated its rules of the game. Limits of the acceptable and the expected are defined. Fighting for control over all significant systems is in progress. Culture, and thus architecture, is wrapped up with set expectations and established paradigms. We are ever less researchers, and ever more cultivators of existing relationships. Utopias and jumping into the unknown are no longer fashionable. The tendency of fitting in and determining the known is evident. We are being pulled by the gravity of the comfort zone, a completely controlled environment which Idis Turato named “Continuous Interior” at Days of Architecture 2017.

  Are innovations beyond our reach? Are we just users and followers? Are we afraid of ourselves, our own ideas or failures? Have we adopted all the rules of the game?

  Sarajevo, on the bridge or above the chasm between the west and the east, is an interesting place to recognize the increasingly closed logic of both worlds. A place that has not yet been completely controlled, in which different scenarios are possible. A place where we can imagine some other future. A city waiting for a new authentic culture to be created out of a genuine need.

  This year in May, on the Days of Architecture in Sarajevo, we are interested in advanced architectural researches, offset positions, the acceptance of the unembellished reality, resistance towards excessive control, playing with common practices, architecture that does not preserve its expert position, but is contaminated with other processes. We are attracted by the open logic of space, its unpredictable future, places that change along with life inside them, that are constantly reacting to their context, the structures that are emerging and growing together with people. We are looking for articulated attitudes that do not feel comfortable in the known. We are imagining cracks in the routine, digging up the “Space of Freedom”…


  Datum objavljivanja: 01.02.2018.
   

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH
  Podijeli

  Iz arhive