Kategorija 1 / Objekti

USLUGA SADRŽAJ USLUGE
PROVJERA ZADATKA
 • početna savjetovanja po pitanju izrade prostornog i funkcionalnog programa
 • savjetovanje po pitanju procesa izgradnje i procedura dobivanja dozvole
 • savjetovanja po pitanju mogućnosti izgradnje na predmetnom lokalitetu
IDEJNO RJEŠENJE
 • analizu postojeće lokacije te svih drugih parametara, koji su relevantni za izradu projekta.
 • izrada do dvije najpovoljnije varijante osnovne prostorno-programske organizacije objekta, koje sadrže: osnovnu dispozicionu šemu organizacije prostora u tlocrtu; osnovnu dispozicionu shemu organizacije prostora u presjeku; osnovne podatke o volumenu objekta i njegov odnos prema parceli i okolnom prostoru; grubi prostorni prikaz; osnovne podatke vezane za potencijalnu površinu objekta.
IDEJNI PROJEKAT
 • razrada usvojene varijante idejnog rješenja.
 • okvirno usaglašavanje projekta arhitekture sa zahtjevima projektanata drugih struka i integriranje njihovih zahtjeva u projekat.
 • izradu projektne dokumentacije, sa dovoljnom količinom opisnih informacija potrebnih za dobivanje urb. Saglasnosti, čiji sadržaj podrazumjeva: situacioni nacrt objekta sa petom fasadom, situacioni nacrt objekta sa nacrtom partera; sve osnove razrađene u projektantskom i konstruktivnom smislu; najmanje dva presjeka, razrađena u projektantskom i konstruktivnom smislu; sve fasade objekta, uključujući i petu fasadu (izgled krova); najmanje dva vjerodostojna i detaljna prostorna prikaza objekta; tehnički opis sa bilansom površina, podacima o lokaciji i drugim relevantnim faktorima.
 • orijentacionu procjenu troškova izgradnje objekta.
URBANISTIČKA DOZVOLA
 • usluge pribavljanja potrebne dokumentacije.
 • savjetovanja prilikom razgovora sa nadležnim institucijama.
 • savjetovanja u po pitanju procesa pribavljanja dozvole.
 • predaja projektne dokumentacije za dozvole.
GLAVNI PROJEKAT
 • razrada idejnog projekta.
 • usaglašavanje projekta arhitekture sa projektima drugih struka, čija se izrada vrši u sklopu glavnog projekta.
 • izrada projekta arhitekture, sa dovoljnom količinom opisnih informacija potrebnih za dobivanje građ. dozvole, i sadržajem koji je definiran zakonom.
 • izrada glavnog projekta konstrukcije.
 • izrada glavnog projekta vodovoda i kanalizacije.
 • izrada glavnog projekta električnih instalacija.
 • izrada glavnog projekta mašinskih instalacija.
 • izrada predmjera za sve faze projekta.
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 • usluge pribavljanja potrebne dokumentacije.
 • savjetovanja prilikom razgovora sa nadležnim institucijama.
 • savjetovanja u po pitanju procesa pribavljanja dozvole.
 • predaja projektne dokumentacije za dozvole.
 • dorada projektne dokumentacije u slučaju nepredviđenih zahtjeva nadležnih institucija
IZVEDEBNI PROJEKAT
 • detaljna razrada glavnog projekta.
 • detaljno usaglašavanje projekta arhitekture sa projektima drugih struka, čija se izrada vrši u sklopu glavnog projekta.
 • detaljno usaglašavanje projekta arhitekture sa odabranom izvođačkom tehnologijom, odabranim materijalima i dinamikom izgradnje.
 • kontrola i izrada dinamike izgradnje.
 • bilježenje i mapiranje eventualnih izmjena prilikom izgradnje.
 • savjetovanje i izrada rješenja za nepredviđene situacije prilikom izgradnje.
 • izrada izvedbenog projekta arhitekture, sa svim informacijama količinom potrebnim za proces izgradnje, i sadržajem koji je definiran zakonom.
 • izrada glavnog projekta konstrukcije.
 • izrada izvedbenog projekta vodovoda i kanalizacije.
 • izrada izvedbenog projekta električnih instalacija.
 • izrada izvedbenog projekta mašinskih instalacija.
 • izrada izvedbenog predmjera za sve faze projekta.
TROŠKOVNIK
 • izrada detaljne procjene vrijednosti radova po svim stavkama procesa izgradnje.