CA 2019 VINARIJA I HOTEL „CARSKI VINOGRADI“, Mostar
 • 2019-08-22
 • Projekt Vinarija i hotel „Carski vinogradi“ u Mostaru, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Vinarija i hotel „Carski vinogradi“, Mostar
  Autor: Edin Duraković
  Saradnica: Sanita Gutić

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Osnovne smjernice pri izradi projekta su podrazumijevale formiranje industrijskog prostora Vinarije određenog kapaciteta unutar prostora vinskog polja „Carskih vinograda“, optimalnih gabaritnih dimenzija, tako da se ne ugrozi postojeće rastinje niti naruši komunikacija oko vinograda. Posebni zahtjevi investitora su formiranje hotelskih sadržaja uz ovakav tip objekta. Carski vinogradi su smješteni južno od Mostara, na udaljenosti od cca 15km od grada.  Lokacija ima kolski pristup sa sjeverne i zapadne strane, sa kojih je ograničena kolskim saobraćajnicama. U pravcu zapad-istok, od samog ulaza, teren je u nagibu, što će pogodovati kasnijem pozicioniranju objekta.

  Projektovanim rješenjem se predviđa formiranje objekta specificnog karaktera( industrija i hotel) na način da jedan drugi ne ugrožavaju, kao ni prirodnu konfiguraciju i postavku vinograda kao takvog. Pristup lokaciji je sa istočne strane kolske saobraćajnice. Objekat je smješten u sjeveroistočnom uglu parcele, kako bi se sačuvale kvalitetne vizure prema vinogradu, a i konfiguracijom terena decentno naglasio i sam objekat. Predviđeno je formiranje visokih tula uz saobraćajnicu koja vodi do objekta, kako bi se u potpunosti naglasio.

  Kako je sama industrija Vinarije podrazumijevala izuzetno velike gabarite i visine, pribjegli smo djelimičnom ukopavanju industrijskog dijela objekta sa njegove pristupne strane kako bi se pomirili sadržaji industrije i hotelski. Pristup industrijskom dijelu objekta je ostavljen sa sjeverne strane, dok je na frontalnom prilazu formirana velika platforma ispred samog ulaza.

  Objekat se sastoji od suterena, prizemlja i dva sprata. U suterenu su smješteni industrijski i prateći sadržaji za uposlenike.  Sa pristupne platforme je omogućen direktan pristup galeriji na kojoj su jednim dijelom ostavljeni radni prostori uprave, a drugi dio je predviđen za degustaciju. Sa ove platforme se također pristupa i recepciji, koja je direktnim vertikalnim komunikacijama povezana sa hotelom. Galerijski prostor je vizualno i direktnim vertikalnim komunikacijama povezan upravo sa industrijskim dijelom objekta.

  Hotelski dio je je zamišljen kao depadans, dio prve faze izgradnje, sa ukupno 12 soba. Kako smo se cjelokupnim konceptom pomjerili od standardnog tipa objekta, koji uključuje i sirovu industriju i hotelski sadržaj, tako je i svaka od 12 soba enterijera predviđena u potpuno različitom dizajnu i stilu. U narednoj fazi izgradnje je previdjena izgradnja glavnog hotela sa spa i pratećim hotelskim sadržajima. Posebna pažnja je posvećena parternom rješenju kao i hortikulturi koja je naredna faza realizacije.

  Podijeli

  Iz arhive