CA 2019 POSLOVNI OBJEKAT U NASELJU „ZLOKOVAC – ŠI SELO“, Tuzla
 • 2019-07-17
 • Projekt Poslovni objekt u naselju “Zlokovac”- Ši Selo u Tuzli, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Poslovni objekt u naselju “Zlokovac”- Ši Selo, Tuzla
  Autor: Husejn Dropić – AMBIJENT d.o.o.
  Koautori: Mehmed Dropić, dipl.ing.arh i Mr. Nedim Čitaković, dipl.ing.arh.
  Saradnica: Selma Arapčić, dipl.ing.arh.

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Najveća džamija u gradu Tuzli, koja je 1997. godine izgrađena u naselju Zlokovac (autor N.Šupina), ujedno je i objekat u kojem se pored redovnih namaza održavaju i najvažnije vjerske manifestacije muslimana u gradu. Džamija se nalazi u obuhvatu prostorne cjeline “Zlokovac-Ši Selo” , a locirana je uz vrlo frekventnu gradsku raskrsnicu, na kojoj se prema sjeveru Južna gradska sabraćajnica nastavlja na transferzalu T 7, a na južnoj strani odvaja se put za gradsko naselje Ši Selo i Zlokovac. Prostor oko Džamije, koji ima ulogu harema, je prostran, uređen i djelimično ograđen. Sa zapadne strane objekta Džamije, između Južne gradske saobraćajnice i Ulice Ðure Ðakovića do kolektivnih stambenih objekata u naselju Zlokovac, nalazi se veći neizgrađen prostor za koji je urađena planska dokumentacija. Na ovom prostoru, u blizini objekta Džamije, za potrebe njenih posjetilaca privremeno je uređen parking prostor za putnička vozila. Dvorišni dio sa istočne strane uređen je kao parkovska površina na kojoj je zasađeno više vrsta ukrasnog bilja.

  U održavanju vjerskih objekata često su izraženi problemi materijalne prirode, jer objekti koji ne raspolažu stalnim vakufskim prihodima postaju briga džemata odnosno medžlisa Islamske zajednice kojem oni pripadaju. U nastojanju da se obezbijede redovni prihodi za održavanje ove Džamije, Medžlis Islamske zajednice Tuzla, pokrenuo je inicijativu za izgradnju objekta koji bi imao trgovačko-ugostiteljsku namjenu, a prihodi od njegovog poslovanja bili bi usmjereni za redovno održavanje objekta Džamije.

  Objekat ima četiri odvojene prostorne cjeline, od toga dvije sa ugostiteljskom ponudom i dvije za trgovačku djelatnost. Svi ovi sadržaji imaju zajednički sanitarni čvor za posjetioce u podrumskom prostoru (sa posebnim ulazom iz zajedničkog natkrivenog ulaza), koji je smješten ispod jedne od navedenih prostornih cjelina. Poseban sanitarni cvor, u nivou partera, predviđen je za fizički hendikepirane osobe. Analizirajući raspoloživu lokaciju i sve uslove vezane za projektovanje i izgradnju ovog Vakufskog objekta, Projektant je shvatio ozbiljnost intervencije u prostoru, koji nije planiran u vrijeme izgradnje Džamije, te da će budući objekat biti   vrlo eksponiran i saglediv, kako za veliki broj prolaznika tako i za stanare okolnih naselja.

  Po svom izgledu i unutrašnjoj organizaciji objekat asocira na mali bezistan koji je prohodan u svim pravcima, sa natkrivenim prolazima i kupolom koja povezuje njegove prostore, a likovno ga povezuje sa objektom Džamije. U visini prvog sprata gabarit objekta je razdvojen u tri kubusa, koji su postavljeni pod različitim uglovima i oslonjeni na zajednički prizemni “postament” koji prati liniju sjeveroistočne fasade postojeće Džamije. Prizemlje je “presječeno” sa dva pješačka prolaza koji se susreću u potkupolnom otvorenom prostoru. Pješački prolazi usklađeni su sa zatečenim stanjem i osnovnim pješačkim tokovima u ovom dijelu naselja.

  Ukupna korisna površina zatvorenih prostora iznosi 505,0 m2.

  Podijeli

  Iz arhive