CA 2019 KOMPLEKS ŠSF NA BJELAVAMA
 • 2019-07-04
 • Projekt Kompleks SŠF na Bjelavama u Sarajevu , odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Kompleks SŠF, Bjelave
  Autor: Ana Bosankić i Juro Pranjić – NOVI DOM d.o.o.

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Kompleks provincijskog sjedišta Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije nalazi se u Sarajevskom naselju Bjelave. Nakon preseljenja provincijskog sjedišta iz Zagreba u Sarajevo stvorila se potreba za izgradnjom novog središta koje će osigurati prostore za sve novonastale zahtjeve provincije. Novoformirani kompleks provincijskog sjedišta trebao je osigurati stambene i radne prostore za upravu provincije, a u sklopu druge faze projekta  i dopunske sadržaje za optimalno funkcioniranje zajednice.

  Kompleks se sastoji od tri funkcionalno razdvojena objekta. Pješački i kolski prilaz kompleksu je osiguran sa istoka preko glavne prometnice, dok je ostatak parcele ograničen postojećim betonskim zidovima između susjednih građevinskih parcela na jugu, objekta kolektivnog stanovanja na zapadu i improviziranih garaža i pomoćnih objekata na sjeveru. Svi objekti su orijentirani na jug, sa pogledom na grad i na novoformirano unutarnje dvorište, čime je osigurana intimnost i mir koji su neophodni za slobodno funkcioniranje sestrinske zajednice.Postojeći objekt A koji se nalazio u dubini parcele je rekonstruiran i u njemu su smješteni stambeni prostori za sestre. Njegov povoljan položaj u najmirnijem dijelu parcele, povučen od glavne prometnice i buke, omeđen postojećim betonskim ogradama i izoliran od okruženja optimalno je odgovarao potrebama stambenih prostora te je on uz minimalnu rekonstrukciju prilagođen novoj funkciji.

  Prema uvjetima regulacionog plana za predmetnu lokaciju posljednja dograđena etaža je formirana se velikim krovnim terasama kako ne bi zaklanjala pogled susjedima a time smo i kompenzirali nedostatak vizura u zatvorenom unutrašnjem dvorištu, formirajući zajednički prostor za odmor i druženje na krovnoj terasi.  Otvorenost i slobodu vizura dodatno naglašavamo postavljanjem staklenih ograda i velikih staklenih stijena cijelom dužinom dnevnog boravka , time uklanjamo barijeru između objekta i grada, te je cijeli centar grada moguće vidjeti i iz dnevnog boravka. Uz objekt A je dograđen novi objekt B u kojem su smješteni javni – uredski prostori provincijske uprave te sobe za goste provincije i kapela u prizemlju.

  Jasnom diferencijacijom intimnih stambenih prostora i javnih prostora osigurali smo kontrolu razine pristupa za posjetitelje. Objekti su povezani komunikacijskom vertikalom sa panoramskim liftom za lakše kretanje starijih i nemoćnih sestara. Ova vertikala služi i kao filter prostor između različitih načina korištenja stambenog i javnog dijela objekta ali i kao veza za određene srodne funkcije. Oblikovno su objekti formirani kao čisti kubusi, uvučenih i natkrivenih prizemlja sa diferenciranim funkcijama koje se čitaju i na vanjskim pročeljima objekta. Staklene stijene i veliki otvori u prizemlju povezuju zatvoreni i otvoreni prostor i sadržaje objekta orijentiraju na zatvoreno unutranje dvorište koje služi kao produženi dnevni boravak. Regulacionim planom je na sjevernoj strani objekta, neposredno uz njega, predviđena izgradnja garaže tako da smo prostore objekta kako i otvore dominantno orijentirali na jug. Objekt A i objekt B imaju funkcionalno razdvojene glavne ulaze i u oba objekta se ulazi preko unutarnjeg dvorišta, objektu A je zadržan i postojeći servisni ulaz sa parkinga na sjeveru. Objekt C je projektnim zadatkom datim od investitora trebao ispuniti više različitih funkcija javnog karaktera i služiti kao dopuna optimalnom funkcioniranju prethodno izgrađenih objekata A i B.

  Projektiran je na mjestu prethodno uklonjenog postojećeg, dotrajalog objekta prema gabaritima i katnosti uvjetovanim regulacionim planom. Jedini je objekt sa uličnom fasadom, na koju se nastavlja ulazni portal obložen kamenom i uvučen u dvorište kako se ne bi uzurpirao prostor pješačkog trotoara, a time smo osigurali  i nesmetan i pregledan kolski prilaz objektu. Uvlačenjem ulaza u dvorište formiramo dostojanstven ulazni portal te pokazujemo ispravan odnos prema javnom prostoru grada koji je u ovom dijelu Sarajeva u velikoj mjeri uzurpiran privatnim parkiralištima na trotoaru, stubištima objekata koja izlaze na pješačke hodne linije i drugim neprimjerenim intervencijama.U prizemlju je formiran ulazni hol uz koji je smještena dvorana – izložbeni prostor, sa toaletima, servisnim i zajedničkim prostorima. Na prvom katu se nalazi multifunkcionalna dvorana, opremljena za stručna predavanja, seminare i provincijske skupove sestara. Na drugom i trećem katu su projektirani apartmani za boravak roditelja djeteta na liječenju u Sarajevu. Nastojali smo da unatoč malim kvadraturama, uvjetovanim gabaritima iz regulacionog plana, u svakom apartmanu osiguramo povoljne uvjete za funkcioniranje manje obitelji. Posljednja etaža objekta C je također formirana sa krovnim terasama, te je njihov oblik uvjetovan strogim propisima regulacionog plana koji su naložili povlačenje prema središtu objekta sa svih strana objekta. Oblikovno je objekt C koncipiran kao kubus sa istaknutim funkcionalno različitim prostorima na pročelju, pa je tako jasno čitljiv položaj javnih komunikacijskih dijelova kako i položaj multifunkcionalne dvorane koja je i na samom pročelju naglašena različitim koloritom i reljefno izvučenom fasadom.

  Svi objekti provincijskog središta su izvedeni kao niskoenergetski objekti sa minimalnim gubitcima energije, a ovo je bio i jedan od dominantnih uvjeta koje smo sebi postavili prilikom projektiranja.

  Analizom financijskih mogućnosti i ograničenja, želja investitora i značaja objekta za sestarsku zajednicu projektirali smo suvremene, dostojanstvene, odmjerene i kvalitetne objekte.

  Primjenom niza mjera energetske učinkovitosti projektirali smo objekte koji nisu teret sestarskoj zajednici, koji zahtjevaju minimalna održavanja i servisiranja te koji kroz svoje odmjereno i suzdržano oblikovanje ne konkuriraju okruženju, ne nameću se, ali formiraju jedan novi suvremeni ,urbani i oplemenjeni prostor koji dostojanstveno i ovovremeno prezentira zajednicu za koju je projektiran. 

  Podijeli

  Iz arhive