CA 2018_Makovi
 • 2018-11-22
 • Projekt Makovi, Zenica je odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2018 među 7 radova u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Makovi, Zenica
  Autor: Vedina Babahmetović – ENTASIS d.o.o.
  Saradnici: Mirela Heralić‐Tabić, dia, Dragan Trivičević, dia, Berina Duranović, ing.građ,  Semir Solo, arh. tehn, Andrej Šetka, dia, Ivan Bošnja, dia

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Projektovani kompleks nalazi se na platou naselja Crkvice, poznatom po imenu Crkvički plato, geografski pozicioniran u SI dijelu grada. Zbog svoje geografske visine /353,00/ nmv, vršne pozicije, pogleda na grad, povoljne ruže vjetrova koja stvara ugodnu mikroklimu, te zbog postojećih sadržaja /škola, sportski tereni, blizina centra grada/, lokacija se smatra vrlo atraktivnom i poželjnom za stanovanje. Geometrijski oblik parcele je nepravilni trougao, površine 8500m². Pristup parceli iz grada je obezbijeđen novoizgradjenom saobraćajnicom koja vodi do novog FIFA sportskog centra.

  S obzirom na geometriju parcele i njenu orjentaciju, koja duže strane trougla ima orjentirane prema istoku i jugozapadu, a kraću prema sjeveru, proizašao je koncept građevinskog bloka, koji takođe svojim oblikom prati te konture.

  Umjesto sitnih struktura lamela, predviđa se kontinuirani poluzatvoreni građevinski potez, koji jasno definiše vanjski javni dio bloka te unutrašnji, privatni dio bloka, definiran kao unutrašnje dvorište sa pješačkim saobraćajem i prostorima za igru i odmor.

  Sav kolski saobraćaj, aktivni i stacionirani, riješen je rubno uz građevinski potez na principu kružnog toka.

  Istočnu stranu bloka čine tri lamele /A;B;C/ i one su u paralelnom odnosu sa novoizgrađenim stambenim objektima u Crkvicama. Postojeća visinska denivelacija definirana potpornim zidom nametnula je organizovanje poluotvorene suterenske etaže garaže koja se proteže ispod sve tri lamele, a na adekvatan način rješava problem parkiranja dok istovremeno ne ugrožava postojeći stambeni blok.  Spratnost ovih lamela je od P+5+pot do P+7+pot i promjena spratnosti je kontinuirana i logično se uklapa u okruženje.

  Dužina bloka je dematerijalizirana procjepima i kontrastnom materijalizacijom. Svaka lamela ima riješene vertikalne komunikacije kao i požarna stepeništa. Struktura stanova je različita i poštovani su zahtjevi investitora. Svi prizemni stanovi imaju bašte prema centralnom dvorištu odakle su im formirani i ulazi.

  Jugozapadnu stranu bloka formiraju lamele D; E ;F; i G koje se protežu paralelno sa saobraćajnicom i imaju direktan pogled na grad. Njihova spratnost je manja i kreće od P+3 do P+5+pot tako da se ne zaklanja unutrašnjost dvorišta. Prizemni stanovi i u ovom dijelu bloka su sa baštama prema dvorištu i individualnim ulazima.

  Lamela D je najniža lamela i ona je povezna lamela između dva kraka bloka. Svojim mjestom i geometrijom predstavlja prvi vizuelni kontakt kad se dolazi iz grada i iz tog razloga u prizemlju su poslovni prostori kao i na vršnoj ravnoj terasi gdje se predviđa ugostiteljski objekat sa vidikovcem prema gradu.

  Sjeverna strana bloka se zatvara lamelom H i to dijelom, dok je jedan dio slobodan da omogući neometan ulaz u lokaciju. S obzirom da je upitanju sjeverna strana ,ovaj objekat je dispoziciono riješen tako da je većina stanova orjentisana prema unutrašnjem dvorištu na južnoj strani.

  Prizemlje ove lamele je planirano poslovno /market ili sl/. Vertikalni procjepi na čitavom bloku su pozicionirani tako da se izbjegne klaustrofobičnost dvorišta, a da istovremeno ostane kontinuitet
  arhitektonskog poteza.

  Konstruktivni sistem objekta je kombinacija skeletnog AB sistema i AB platana, sa osnovnim rasterom 6,0×6,0m. Projektovane su sve potrebne instalacije vezane za funkciju objekta, a u skladu sa važećim propisima i normativima.

  Kompleks je velikim dijelom kompletiran i useljen, a trenutno su lu fazi izgradnje lamele G i H, sa planiranim završetkom do kraja godine.

  Podijeli

  Iz arhive