CA 2017_Međunarodni aerodrom Tuzla
©Husejn Dropić
©Husejn Dropić
 • 2017-10-12
 • Autor: AABH

  Projekt Međunarodni aerodrom Tuzla, Dubrave Gornje je odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum 2017 među 16 radova u kategoriji Ideja.

  Projekt: Međunarodni aerodrom Tuzla, Dubrave Gornje
  Autor: Husejn Dropić, Nedim Čitaković

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

   

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, 3D prikaz ©Husejn Dropić

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, 3D prikaz ©Husejn Dropić

  Postojeća pristanišna zgrada Međunarodnog aerodroma Tuzla, izgrađena je po projektu kojeg je 1997.godine uradilo preduzeće ARHITEKT iz Gračanice. Objekat je tlocrtnih dimenzija 35 x 22 m sa aneksom nadstrešnice i tehničkih prostora a izgrađen je kao montažni sa armirano-betonskom konstrukcijom koju proizvodi i montira navedeno preduzeće. Zgrada se nalazi uz kompleks nekadašnjeg vojnog aerodroma Dubrave, čiji lokalitet pripada Općini Živinice.

  Pristanišna zgrada je dograđena sa južne strane objektom, čije su dimenzije 7,7 x 35 m, prema projektu “GMD-OIL” d.o.o. Tuzla, a sa zapadne strane pristanišne zgrade izgrađen je tehnički objekat, tlocrtnih dimenzija 40 x 18 m, prema projektu “PROJEKT” – Tuzla. Navedene dogradnje pristanišne zgrade projektovane su i izvedene sa konstrukcijom od čeličnih profila.

  Ovlašteni pretstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla iskazali su potrebu za rekonstrukcijom postojećih prostornih sadržaja i njihovu dogradnju kako bi ovaj aerodrom mogao obezbijediti optimalne ili minimalne uslove za uvođenje još jednog aviona od strane nisko-tarifnih avio kompanija. Imajući u vidu da funkcija postojećih aerodromskih prostora ne zadovoljava sadašnje potrebe putnika, tehničkog osoblja i uprave Aerodroma, uz planirano proširenje predviđa se i rekonstrukcija velikog dijela postojećih sadržaja. To zahtijeva i uvođenje odgovarajućih instalacija koje prate ovu vrstu objekata za obezbjeđenje optimalnih uslova za funkcionisanje određenih prostora, rad tehničkog osoblja, kao i osoblja uposlenog u upravi i administraciji.

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, 3D prikaz ©Husejn Dropić

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, 3D prikaz ©Husejn Dropić

  Idejno rješenje i Glavni projekat rekonstrukcije i proširenja Međunarodnog aerodroma Tuzla urađeno je na osnovu:
  – raspoložive tehničke dokumentacije,
  – dodatnih snimanja postojećih aerodromskih sadržaja i
  – konsultacija sa ovlaštenim predstavnicima Aerodroma.

  Prilikom obilaska i snimanja postojećih aerodromskih sadržaja uočen je niz problema koje bi trebalo otkloniti kako bi se obezbijedio optimalan rad aerodromskih uposlenika kao i minimalan konfor za putnike u odlasku i dolasku. Zbog toga se svi postojeći sadržaji Aerodroma proširuju i povećavaju uz određene funkcionalne promjene.

  U nivou prizemlja – ulaznog hola predviđeni su sljedeći sadržaji:
  – vjetrobran glavnog ulaza za putnike u odlasku,
  – hol za putnike u odlasku i povratku,
  – vjetrobran glavnog ulaza za putnike u dolasku,
  – osam mjesta za prijem prtljaga i registraciju putnika u odlasku,
  – pasoške kontrole za putnike u odlasku i dolasku,
  – sortirnica prtljaga,
  – Duty-free shop
  – hol – čekaonica za putnike u dolasku,
  – carina za putnike u dolasku,
  – prostori za pretstavništva avio kompanija,
  – caffe bar, caffe slastičarna,
  – VIP salon,
  – ambulanta,
  – stepenište koje povezuje aerodromski hol sa galerijskim prostorom,
  – stepenište sa liftom, koje povezuje pomoćni ulaz -izlaz sa prostorima uprave na spratu,
  – ekonomsko stepenište sa manjim liftom, i
  – prateći pomoćni i pogonski prostori

  U nivou prvog sprata -galerije projektovani su sljedeći sadržaji:
  – restoran,
  – agencije, export-import i rent-a-car predstavništva,
  – stepenišni prostor sa holom ispred prostorija uprave i administracije,
  – dograđeno je novo ekonomsko stepenište uz kuhinjski dio,
  – restoran za putnike i posjetioce sa kuhinjom, trpezarija za uposlenike,
  – prostori uprave i administracije,
  – prošireni sadržaji tehničkog objekta i
  – prateći pomoćni i pogonski sadržaji

  Ukupna korisna površina objekta iznosi: 4.121,30 m2

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, 3D prikaz ©Husejn Dropić

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, 3D prikaz ©Husejn Dropić

  Predviđena proširenja rađena su na bazi planiranog uvođenja još jednog aviona kapaciteta cca 170 putnika, tako da bi maksimalno opterećenje iznosilo – polijetanje i slijetanje dva aviona (cca 350 putnika) u vršnom satu.

  Konstrukcija postojeće pristanišne zgrade se zadržava uz intervenciju na krovnim panelima, gdje je u dijelu aerodromskog hola predviđeno zastakljenje termoizolacionim stakolom. Nosivi dio krovne konstrukcije u potpunosti se zadržava. Izgrađeni aneksi pristanišne zgrade se uklanjaju, kao i prizemni dio, koji je izgrađen od čelika sa južne strane koji se pokazao prostorno neadekvatan i nefunkcionalan. Na dijelu zemljišta sa kojeg se uklanjaju navedeni objekti, izgrađuju se novi sadržaji, konstruktivno razdvojeni od konstrukcije izgrađene pristanišne zgrade i tehničkog objekta. Projektovana je dogradnja prizemnog dijela na: južnoj strani, prizemlja i sprata na istočnoj strani te prizemnog i galerijskog prostora na sjevernoj i sjeverozapadnoj strani postojeće pristanišne zgrade. Predviđena je i rekonstrukcija dijela postojećeg tehničkog objekta.

  MATERIJALI I OBRADE

  Primarni konstruktivni elementi:

  – monolitna armiranobetonska konstrukcija: za dograđene dijelove objekta na sjevernoj strani (prizemni i galerijski dio), dograđeni anex pogonskog dijela na istočnoj strani i prostor čekaonice za putnike u odlasku
  – kombinacija čelične i armiranobetonske konstrukcije (temelji, stubovi i zidovi armiranobetonski, a krovna kosntrukcija čelična rešetka): sortirnica prtljaga, čekaonica putnika u dolasku i Duty-free shop
  – opekarski proizvodi: ispune armiranobetonske konstrukcije i pregradni zidovi u objektu.

  Završne obrade:

  U skladu sa namjenom pojedinih sadržaja i prostora i prostorija u objektu predviđene su odgovarajuće završne obrade, a koje bi trebale obezbijediti dugotrajnost i jednostavno održavanje projektovanih prostora.

  Podovi:
  – kamene ploče: ulazni vjetrobrani, ulazni hol, čekaonice u odlasku i povratku putnika, stepenišni prostori, Duty-free shop
  – ferobeton: prostor sortirnice prtljaga
  – keramičke pločice: sanitarni čvorovi, pogonski prostori, kuhinja
  – pvc podovi: galerijski prostor, restoran, hodnici i kancelarije upravnog dijela

  Zidovi:
  – drvene obloge: dijelovi ulaznog hola,
  – keramičke pločice: sanitarni čvorovi i kuhinja
  – gletovanje i bojenje: upravni dio, prostori galerije sa restoranom, čekaonice putnika u odlasku i dolasku

  Spušteni stropovi:
  – monolitni gipsani: upravni dio, prostori galerije sa restoranom, čekaonice putnika odlasku i dolasku, dijelovi ulaznog hola, sortirnica prtljaga
  – aluminijumski – lamelni: sanitarni čvorovi
  – aluminijumski puni: nadstrešnica (podgled galerijskog prostora) za putnike u odlasku i povratku

  Fasada objekta:
  – kompaktne presovane ploče sa integriranom završnom površinom (trespa ili ekvivalentan materijal po kvalitetu i cijeni): sprat ulaznog dijela objekta,
  – kamene ploče: prizemlje ulaznog dijela objekta, i dio južne fasade
  – strukturalna staklena fasada: ugao objekta na jugoistočnoj strani,
  – silikatna fasadna žbuka: preostali dio fasade

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla ©Husejn Dropić

  Rekonstrukcija i dogradnja pristanišne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla ©Husejn Dropić


  Datum objavljivanja: 12.10.2017.

  Podijeli

  Iz arhive