Arhiv moderne arhitekture Bosne i Hercegovine / Archive of Modern Architecture of Bosnia and Herzegovina
 • 2022-05-04
 • Crteži, skice, planovi na pausima i ozalidima, pisane i kucane studije, pamfleti, manifesta, razmišljanja, dnevnici, krokiji na cjeduljama, koje su proizvjeli istaknuti bosansko-hercegovački arhitekti pripadaju materijalnoj kulturi Bosne i Hercegovine. Oni svjedoče o intelektualnom kontinuitetu, realiziranim projektima, ostvarenim i neostvarenim vizijama izgrađene okoline naših gradova i teritorija. Oni, takođe, često sadrže tehničke informacije o zgradama i krajolicima, koje su još uvijek relevantne za njihovo održavanje, reparaciju i održivi razvoj.

  Uprkos ovom višeslojnom značaju ovi dokumenti nisu bili vrijednovani niti čuvani. Arhivi projektnih organizacija Dom i Arhitekt u Sarajevu, arhiv Republičkog zavoda za urbanizam Bosne i Hercegovine u Sarajevu, arhiv Tehničkog odjeljenja Željezare u Zenici bačeni su na gradske deponije. Ovim su nepovratno nestala važna svjedočanstva o jednoj arhitektonskoj kulturi koja je još uvijek ključna referenca za načine na koje danas živimo i gradimo.

  DocomomoBH je, u saradnji sa Istorijskim muzejom u Sarajevu, definisao organizacioni okvir za zasnivanje i funkcionisanje Arhiva moderne arhitekture Bosne i Hercegovine. Materijali spašeni iz arhiva uništenih socijalističkih preduzeća, privatni arhivi autora i pojedinačni dokumenti u posjedu članova porodica autora ili drugih lica biće pohranjeni u Arhiv i trajno sačuvani. Daljnjim institucionalnim umrežavanjem i stvaranjem finansijske osnove za rad Arhiva, omogućiće se profesionalna arhivska obrada i otvaranje Arhiva istraživačima moderne arhitekture Bosne i Hercegovine.

   


   

  Drawings, sketches, technical plans on tracing and “ozalid” paper, written and typed studies, manifestos, reflections, diaries, croquis on scrap paper produced by prominent Bosnian-Herzegovinian architects are a part of material culture of Bosnia and Herzegovina. They are a testament to intellectual continuity, realized projects, completed or uncompleted visions of built environment of our cities and territories. They also often contain technical information about buildings and landscapes still relevant for their maintenance, reparation and sustainable development.

  In spite of their all-around importance, these documents have been neither valued nor preserved. The archives of design organisations, Dom and Arhitekt in Sarajevo, the archive of the Institute for Urbanism of the Republic of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo and the archive of the Technical department of the Steelworks in Zenica have all been destroyed by being deposited to city landfills. In the process, the invaluable evidence of an architectural culture has been irrevocably lost – a culture that remains a key reference for the ways in which we live and build today.

  DocomomoBH and Association of Architects in Bosnia and Herzegovina have, in cooperation with the History Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, defined an organisational framework for founding and functioning of the Archive of Modern Architecture of Bosnia and Herzegovina. Materials saved from the archives of destroyed socialist enterprises, private archives of authors and individual documents belonging to authors’ family members or other parties will be stored inside the Archive and permanently preserved. Through further institutional networking and creation of financial bases for this Archive’s functioning, professional archival treatment and opening of the Archive to researchers of modern architecture of Bosnia and Herzegovina will be realized.

  Podijeli

  Iz arhive