Reagiranje na izradu Urbanističkog projekta Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović (Nacrt plana)
 • 2021-02-16
 • U skladu sa zakonskom, demokratskom, stručnom i moralnom odgovornosti, Asocijacija arhitekata u BiH se oglašava povodom recentnih događaja vezanih za izradu Urbanističkog projekta Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović (Nacrt plana), a koji je predmet brojnih rasprava stručne i cjelokupne javnosti.

  Naime, AABiH, kao vrhovna stručna organizacija, dužna je uputiti nekoliko ozbiljnih pitanja, te upozoriti s na nepravilnosti koje su primijećene u procesu izrade ovog planskog dokumenta, što može uticati negativno i na one napore koji su pohvalni, što nije u interesu niti Općine Stari Grad, niti stanovnika gradske općine i ciijelog Grada Sarajeva.

  Uvidom u dostupnu dokumentaciju, a koja je manjkava u svojoj obimnosti i onome što se podijelilo u okviru zakonom propisane obaveze održavanja javne rasprave, te uvidom u dokumentaciju koja je dostupna na stranicama Općine Stari Grad i Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo (sudionika u izradi predmetnog planskog dokumenta), a kroz stručnu interpretaciju koju je izvršila AABiH, pokušala se utvrditi hijerarhija, sljedivost i posljedičnost aktivnosti koje su u toku, a koje se vežu za lokacija Trga Oslobođenja – Alija Izetbegović.

  Hijerarhija u planiranju uslovljava sve sudionike procesa planiranja i usvajanja (Nosioca pripreme i Nosioca izrade – Općinu Stari Grad i Zavod za planiranje Kantona Sarajevo), da se bez izuzetka oslanjaju na planove koji su u svojoj prirodi višeg ranga, te kojim se propisuju detaljniji uslovi za planiranje i projektovanje prostora i cjelina koje zahtijevaju detaljan nivo obrade. U slučaju izrade urbanističkog projekta, njegov prethodnik bi bio regulacioni plan, a u nedostatku ili nepostojanju istog, prelazi se na sljedeći „stariji“ planski dokument itd.

  Za područje posmatranja ne postoji regulacioni plan, što samo po sebi nije rijetkost, te ne predstavlja spornu činjenicu, te se za širi kontekst i detaljne uslove konsultira urbanistički plan. U Urbanističkom planu Grada Sarajeva 1986-2015.g., predmetno područje ulazi u „stambeno-poslovnu zonu“, bez specificiranja detaljnijih uslova ili potrebe za smještanjem većih površina namijenjenih stacionarnom saobraćaju.

  Uzimajući u obzir vremenski odmak u kojem je urbanistički plan rađen, a dalje istražujući zakonski i planski osnov za donošenje odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta Trg Oslobođenja  – Alija Izetbegović (38.sjednica OV Općine Stari Grad), utvrđeno je postojanje prethodnog urbanističkog projekta za Trg Oslobođenja, koji datira iz 2008.godine, a koji je usvojen i objavljen u Službenim novinama KS, broj 28/8. Naime, ovim planskim dokumentom, koji prema dostupnim informacijama, uz slobodu da nisu sve relevantne informacije mogle biti i pronađene u ovom trenutku, prostor Trga Oslobođenja – Alija Izetbegović je u potpunosti druugačije tretiran, a evidentno je nepostojanje rješenja podzemne garaže na ovom lokalitetu. Nadzemni dio se u potpunosti posvećuje hortikulturnom uređenju, svjetlosnim i spomeničkim instalacijama, pješačkim komunikacijama, a visoko rastinje se zadržava.

  Stoga, uočava se prva nepravilnost u procesu izrade planskog dokumenta, a koja se definiše kroz pitanja:

  1. Na osnovu kojeg planskog dokumenta i Odluke o pristupanju se izrađuje Urbanistički projekat Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović?
  2. Da li je prethodni planski dokument stavljen van snage i zašto?
  3. Na osnovu kojeg planskog dokumenta je napravljen projektni zadatak i šta su bile ulazne smjernice za izradu Urbanističkog projekta Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović?

  Nadalje, na službenim stranicama Općine Stari Grad, objavljeno je da je nadležna služba, na inicijativu općinskog načelnika, pristupila aktivnostima koje prethode izradi planskog dokumenta – urbanističkog projekta, a koji će za cilj imati i izgradnju podzemne garaže. U ime navedenog, održan je i sastanak sa predstavnicima općine Stari Grad, Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, te tadašnjih predstavnika ministarstava (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo za boračka pitanja KS), a na kojem je od strane i tadašnjeg ministra Faruka Kapidžića, naglašena važnost hortikulturnog uređenja, gdje je navedeno da je „bitno očuvati što više zelenila na trgu, čak i po cijenu smanjenja broja parking mjesta, kako bi se zadržao koncept parka“.[1] Asocijacija arhitekata u BiH pozdravlja odluku općinskih službi da se stacionarni saobraćaj skloni sa visokovrijednih nadzemnih površina i površina uopće u centru grada, te smatra da je i sam režim saobraćaja, u kojem će kretanje i zadržavanje u gradskom centru biti regulisano i ograničeno, jedan od najsnažnijih alata za zdravo i kvalitetno korištenje gradskih površina od strane njegovih najvažnijih korisnika – pješaka.

  Međutim, rješenjem koje je objavljeno na stranicama općine Stari Grad, a koje predstavlja Nacrt urbanističkog projekta, uočava se zabrinjavajući procenat površina koje su izgubile svoje hortikulturno uređenje, površina koje su trajno izmijenjene i nepovratno podređene funkciji podzemne garaže. Nadalje, rješenje nije prikazalo strukturu, brojnost i opravdanost ovakvog poduhvata, jer široj javnosti nije prikazan stepen motorizacije, broj parking mjesta, nije prikazana analiza rasterećenja nadzemnih površina i režim saobraćaja.

  Također, objavljeno rješenje je po svojoj strukturi i onome što je prikazano, opisano i interpretirano, ispod zakonskog minimuma za izradu urbanističkog projekta, koji je po svojoj strukturi, broju i kvaliteti priloga, onome što se na njima neosporno mora naći, jasno definisan u zakonskoj i podzakonskoj literaturi.

  Prikazano rješenje tako nema:

  Tekstualni dio

  • izvod iz teksta regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu,
  • obrazloženje rješenja,
  • obrazloženje parternog rješenja,
  • obrazloženje idejnih projekata objekata,
  • orijentacioni predračun uređenja građevinskog zemljišta,
  • orijentacioni predračun troškova izgradnje objekata.

   

  Grafički dio :

  • izvod iz regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu, u razmjeri regulacionog plana,
  • arhitektonsko-urbanističko rješenje,
  • idejni projekat parternog rješenja,
  • regulacioni i nivelacioni podaci,
  • idejni projekat saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture,
  • uređenje zelenih i slobodnih površina,
  • idejni projekti objekata u razmjeri 1 : 200 i 1 : 100.

  odnosno, sve one elemente koji su definisani Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, član 69 i član 70.

  Tako se dolazi do sljedeće uočene nepravilnosti, a koja se definiše kroz pitanje:

  1. Zašto Urbanistički projekat Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović nema zakonskom i podzakonskom regulativom utvrđene obavezne elemente i priloge, te na osnovu čega je OV Općine Stari Grad moglo razmatrati i utvrditi valjanost rješenja, ukoliko niti osnovne zakonske pretpostavke nisu ispoštovane, te isti prihvatiti i uputiti u daljnju proceduru?

  Nadalje, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je u prethodnoj godini raspisalo Konkurs za izradu idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja svim braniteljima opkoljenog Sarajeva 1992-1995 na području Kantona Sarajevo, na lokaciji Trga Oslobođenja – Alija Izetbegović. Investitor izgradnje je bilo Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, a organizator i provoditelj konkursa je bio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Ukupni fond nagrada je tada najavljen u iznosu od 49 000,00 KM, a radove je ocjenjivala višečlana stručna komisija. Na stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo su 18.3.2020.godine objavljeni rezultati Konkursa, koje je sastavila višečlana stručna Komisija, međutim, sve do danas, javna prezentacija radova, kao i isplata zasluženih nagrada je u potpunosti izostala. U međuvremenu, općinske vlasti su krenule u proceduru kojom će se suštinski izmijeniti namjena ovog prostora, a provedena konkursna procedura i nagrađena rješenja, će samim tim biti potpuno neprilagođena novozahtijevanim namjenama, gabaritima i rješenjima javnog prostora.

  Zabrinjava i više što je u okviru predloženog rješenja Nacrta urbanističkog projekta koji se predstavlja javnosti u okviru javne rasprave, predviđena izgradnja spomen obilježja, te djelomično zadržavanje postojeće spomeničke građe, ali i značajna izmjena postojećih spomeničkih vrijednosti, njihovo uklanjanje ili izmiještanje. Međutim, pozivajući se opet na zvanične stranice općine Stari Grad, a u prethodnim najavama aktivnosti na izmjenama namjene Trga Oslobođenja, općinska administracija je najavila „da će se prilikom izgradnje držati Elaborata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, a koji predviđa sanaciju ovih spomenika i njihovo pozicioniranje. Isto se odnosi i na spomen-obilježje „Multikulturalni čovjek“, koje se sada nalazi u centralnom dijelu trga, a bit će sanirano i pozicionirano u skladu sa ostalim sadržajima.“[2]

  Tako se dolazi i do sljedeće uočene nepravilnosti, a koja se formira kroz pitanje:

  1. Zašto su zanemarena prethodna rješenja i najave koja su predviđala potpunu afirmaciju i asimilaciju spomeničkih vrijednosti i građe u rekonstrukciju i oplemenjivanje javnog prostora Trga Oslobođenja – Alija Izetbegović, te zašto se zanemaruju nalazi Elaborata zaštite kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, te ko i zašto preuzima odgovornost za ovakvo postupanje sa spomenicima na lokalitetu Trga Oslobođenja – Alija Izetbegović?

  Postupanje sa prostorom na način da se zanemaruju, potiskuju, uništavaju i minimiziraju dostignuća i napori prethodnih generacija, sa ciljem ostavljanja traga samo ovog trenutka, u istorijskom, kulturološkom i sociološkom pogledu imaju za posljedicu stvaranje generacija koje neće imati ostvarene relacije i doživljaje svog vlastitog nastanka i evolucije.

  Ne ulazeći u ovom trenutku u pogrešne urbanističke vrijednosti koje se očito javljaju i ispoljavaju od strane ovlaštenih protagonista, AABiH dobronamjerno upozorava na zakonske i činjenične propuste koji su uočeni u kvantitativno i kvalitativno manjkavoj građi koja je bila na raspolaganju.

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini poziva nadležne sudionike u planiranju prostora na lokalitetu Trga Oslobođenja – Alija Izetbegović, da obavezno dostave svoje odgovore na postavljena pitanja u okviru javne rasprave, te da prihvati kritike društva na predložena rješenja, jer je javni prostor dobro svih građana i građanki, čiji opstanak ovisi o dobroj informiranosti i spremnosti vlasti da učestvuje u podizanju kvaliteta života svojih građana.

  Prilog ovom dokumentu, koji Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini upućuje nadležnim institucijama, čini i prethodno reagovanje Asocijacije pejzažnih arhitekata u Bosni i Hercegovini, kojim se nadležne institucije upozoravaju na nepravilnosti i nepovratne greške koje će se počiniti na prostoru Trga Oslobođenja, ukoliko se realizuju manjkave projektne aktivnosti najavljenog urbanističkog projekta.

   

   

   

  [1] http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=9699&fbclid=IwAR1CQn9G4AGv2huwwOEkjQ0BRZtU3GId3BKLbyqgN9EnYqM6nvx1Rdy8Cfo

  [2] http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=10152

  Reagiranje odražava zvanične stavove UO AABH.

  Podijeli

  Iz arhive